Hå­per å bli Ag­ders ho­ved­fly­plass

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

Det har tatt 33 år med plan­leg­ging og kos­tet 150 mil­lio­ner. Men nå er fly­plas­sen Gull­knapp of­fi­si­elt åp­net og op­ti­mis­men er stor i AustAg­der.

– Gull­knapp har Nor­ges guns­tigs­te be­lig­gen­het for en fly­plass. Den lig­ger over hav­tåka, det er ikke tur­bu­lens der og ikke hind­rin­ger i noen ret­nin­ger. Der­med er den lett å ut­vi­de, sier Odd Bern­hard Austar­heim, tid­li­ge­re dag­lig le­der ved Aren­dal Luft­havn Gull­knapp.

Den pri­vat­eide fly­plas­sen ble of­fi­si­elt åp­net lør­dag. Iføl­ge lo­kal­avi­sa Fro­len­din­gen kom det mel­lom 4000 – 5000 til åp­nin­gen av fly­plas­sen som har kos­tet 150 mil­lio­ner.

Austar­heim på­pe­ker at med bed­re kom­mu­ni­ka­sjo­ner mel­lom Aren­dal og Kris­tian­sand vil det være et folke­rikt om­rå­de som kan bru­ke fly­plass. I til­legg er det dyrt å skul­le ut­vi­de Kje­vik.

– Om 15 år kan det­te være ho­ved­fly­plas­sen for Sør­lan­det, sier han.

MER NØKTERN

And­re som del­tok på åp­nin­gen er langt mer nøk­ter­ne når det gjel­der fram­ti­den til fly­plas­sen. Lan­dings­stri­pen er 1199 me­ter lang og Gull­knapp er å reg­ne som en små­fly­plass. Det gjen­står frem­de­les noen god­kjen­nin­ger før det kan bli kom­mer­si­ell tra­fikk, og da er det snakk om et fly som tar maks 12 pas­sa­sje­rer.

– Det er uan­sett langt fram til den kan bli en kon­kur­rent til Kje­vik, og den vil først og fremst være et sup­ple­ment som lo­kalt næ­rings­liv vil ha nyt­te av, sier Tellef In­ge Mør­land (Ap), fyl­kes­ord­fø­rer i Aust-ag­der.

Også Fro­lands ord­fø­rer Ove Gun­der­sen (KRF) om­ta­ler fly­plas­sen som et sup­ple­ment til store­bror i Kris­tian­sand.

Dag­lig le­der, Jan Mor­ten Mykle­bust, sier at det mest rea­lis­tis­ke i den­ne om­gang er rute­fly­gin­ger med opp­til 12 pas­sa­sje­rer fra nes­te år. Et lig­nen­de til­bud fin­nes på No­tod­den.

– Vi prø­ver å få til en rute til Oslo, og har vært i kon­takt Air­wing på Gar­der­moen. Vi har tro på at vi kan få til dag­li­ge av­gan­ger på hver­da­ger, sa Mykle­bust da Fædre­lands­ven­nen snak­ket med ham kvel­den før åp­nin­gen.

Tid­li­ge­re pla­ner om fly til Stav­an­ger og Ber­gen er skrin­lagt etter ned­gan­gen i olje­bran­sjen.

EMISJON

Det har vært snak­ket om rute­fly fra Gull­knapp i fle­re år, men pla­ne­ne har blitt ut­satt fle­re gan­ger. Lør­dag sa pro­fes­sor Fro­de Sten til NRK at det vil­le bli vans­ke­lig å få til kom­mer­si­ell tra­fikk på Gull­knapp, blant an­net på grunn av at det er over­lap­pen­de mar­keds­om­rå­der med Kje­vik og Torp.

Sten er pro­fes­sor i sam­funns­øko­no­mi ved Nor­ges Han­dels­høy­sko­le, og eks­pert på luft­fart.

Men lo­kalt er det stor tro på Gull­knapp, og de har de sis­te åre­ne fått til­ført sta­dig fle­re mil­lio­ner av sine ei­ere. Fre­dag var det ge­ne­ral­for­sam­ling i sel­ska­pet der ei­er­ne be­stem­te seg for en ak­sje­ut­vi­del­se som be­tyr yt­ter­li­ge­re 20 mil­lio­ner til fly­plas­sen.

– Da får vi på plass for­skjel­li­ge mind­re tiltak som tek­nisk ut­styr, lys­an­legg og noe ut­vi­del­se av sik­ker­hets­so­nen, sier styre­le­der Sver­re Val­vik.

50 PAS­SA­SJE­RER

Det har det blitt sys­let med pla­ner om fly­plass i Aren­dal si­den før kri­gen. På 80-tal­let ble pla­ne­ne tatt opp igjen og en fly­plass kom inn i fyl­kes­kom­mu­nens sam­ferd­sels­plan.

Sel­ska­pet «Aren­dal Luft­havn Gull­knapp» ble etab­lert i 1984, og si­den den gang har det blitt job­bet med å byg­ge fly­plass.

Iføl­ge Val­vik er fly­stri­pen lang nok til å ta imot fly som kan ta opp­til 50 pas­sa­sje­rer. Men da må også sik­ker­hets­so­ne­ne i hver ende av fly­stri­pen ut­vi­des.

– Det skal ikke sto­re in­ves­te­rin­ger til før det er på plass, sier han.

& LARSEN AS FOTO: HOMDAL

Aren­dal luft­havn Gull­knapp har kos­tet 150 mil­lio­ner og er nå fer­dig bygd. Men det er ikke av­klart hvor­dan til­bu­det fra fly­plas­sen blir.

FOTO: BAARD LARSEN, FRO­LEN­DIN­GEN

Stats­sek­re­tær Tom Cato Karl­sen (FRP) i Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet fore­tok den ofi­si­el­le åp­nin­gen av Gull­knapp sam­men med ord­fø­rer­ne i Aren­dal og Fro­land, Ro­bert Cor­nels Nord­li (Ap) og Ove Gun­der­sen (KRF).

FOTO: BAARD LARSEN, FRO­LEN­DIN­GEN

Her er noen av fly­ene som var på Gull­knapp un­der åp­nin­gen lør­dag. Blant an­net Spit­fire, Mustang, Norse­man, Ste­ar­man og Har­vard.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.