Brexit kan gi for­hatt irsk grense­kon­troll

There­sa Mays plan for Eu-exit og sam­ar­bei­det hen­nes med et nord­irsk par­ti tru­er fre­den på den irs­ke øya.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - PER THIEMANN, FÆDRE­LANDS­VEN­NEN/POLITIKEN OG NTB

I dag er gren­sen mel­lom Irland og Nord-irland så­pass usyn­lig at man kan krys­se gren­sen uten å opp­da­ge det. Den enes­te an­tyd­nin­gen for en vill­fa­ren bi­list er at skil­te­ne med farts­gren­ser plut­se­lig står opp­ført i mi­les i ti­men i ste­det for kilo­me­ter i ti­men, el­ler om­vendt.

IN­GEN TOLLKONTROLL

Slik har det vært si­den toll­kon­trol­len ble av­skaf­fet i 1993 med inn­fø­rin­gen av EUS ind­re mar­ked, og si­den det bri­tis­ke mi­li­tæ­rets kon­troll­pos­ter for­svant i sam­men­heng med en av­ta­le om nord­irsk selv­sty­re i 1998.

Nå er det imid­ler­tid god grunn til å fryk­te for gjen­inn­fø­ring av en syn­lig grense­kon­troll, også kalt en «hard gren­se». Det me­ner den tid­li­ge­re bri­tis­ke stats­mi­nis­te­ren John Ma­jor.

– En gjen­inn­fø­ring av noe som på noen måte lig­ner en «hard gren­se» vil være ka­ta­stro­falt for den nord­irs­ke freds­pro­ses­sen, sier John Ma­jor til BBC tirs­dag.

UT AV DE IND­RE MAR­KED

At gjen­inn­fø­rin­gen av en syn­lig gren­se kan gi pro­ble­mer fin­nes det bred enig­het om bå­de i den bri­tis­ke re­gje­rin­gen, Nord-irland og Irland. Når det­te li­ke­vel kan bli en nød­ven­dig­het skyl­des det at den bri­tis­ke re­gje­rin­gen har lagt en plan om ikke bare å for­la­te EU, slik et fler­tall av vel­ger­ne stem­te for i fjor, men også å trek­ke seg helt ut av EUS ind­re mar­ked og toll­union. Den pla­nen gjel­der også for nor­di­re­ne, si­den Nord-irland er en del av Det for­en­te konge­rike med Stor­bri­tan­nia.

Gren­sen mel­lom Irland og Nord-irland blir der­med en ytre gren­se mel­lom et Eu-land og et ikke-eu-land. Det leg­ger opp til grense­kon­troll av to år­sa­ker.

INNVANDRERKONTROLL

For det førs­te har den bri­tis­ke stats­mi­nis­te­ren There­sa May sagt at av­skje­den med det ind­re mar­ked skyl­des at man ikke len­ger vil over­hol­de kra­vet om fri be­ve­ge­lig­het over gren­se­ne mel­lom det ind­re mar­ke­dets del­ta­ker­land. Den umid­del­ba­re kon­se­kven­sen er at det inn­fø­res en form for kon­troll ved gren­sen til Irland.

Det and­re er at en av­skjed med toll­unio­nen vil in­ne­bære at det skal etab­le­res en form for tollkontroll av va­rer mel­lom Irland og Nord-irland. Det ska­per et stort pa­ra­doks, vur­de­rer Ni­els Pultz, tid­li­ge­re dansk am­bas­sa­dør i Irland.

– Det fin­nes in­gen umid­del­bar løs­ning på øns­ket om å for­la­te toll­unio­nen og sam­ti­dig opp­rett­hol­de en myk gren­se mel­lom Nord-irland og Irland. Det er et stort pro­blem, for hvis det inn­fø­res grense­kon­troll vil det set­te ster­ke fø­lel­ser i sving, sier Ni­els Pultz.

STER­KE FØ­LEL­SER

De ster­ke fø­lel­se­ne har sitt ut­spring i den ikke alt­for fjer­ne for­ti­den med blo­di­ge sam­men­støt i Nord-irland mel­lom bri­tis­ke styr­ker og den irs­ke opp­rørs­be­ve­gel­sen IRA.

– Man­ge vil mene at en hard gren­se er et for vold­somt sym­bol på at det er to for­skjel­li­ge land. Det ska­per en ster­ke­re skille­lin­je mel­lom nord og sør, som blant and­re IRA ikke vil ak­sep­te­re.

Den bri­tis­ke re­gje­rin­gen har lo­vet at den vil gjø­re alt i sin makt for å unn­gå sli­ke pro­ble­mer. Det støt­tes av bå­de det nord­irs­ke na­sjo­na­list­par­ti­et Sinn Féin og av De­mocra­tic Unio­nist Par­ty, DUP, som er til­hen­ge­re av å for­bli i Det for­en­te konge­ri­ket.

– Det job­bes utvil­somt hardt med å fin­ne en krea­tiv løs­ning på det­te pro­ble­met. Vis­se kref­ter, som f.eks. Sinn Féin, snak­ker nå om hvor­vidt Nord-irland kan få en sær­sta­tus i EU, slik at Nord-irland står nær­me­re unio­nen enn res­ten av Stor­bri­tan­nia. Men det er vans­ke­lig å se den løs­nin­gen bli til vir­ke­lig­het, sier Ni­els Pultz.

VANS­KE­LIG å GODTA

– And­re snak­ker om en gren­se i stil med den mel­lom Nor­ge og Sve­ri­ge. Men i prak­sis vil det bety at tol­le­re og myn­dig­he­ter fra beg­ge land skal ut­fø­re stikk­prøve­kon­trol­ler, også på lag­re i det and­re lan­det. Det kan bli svært vans­ke­lig for en­kel­te å godta, sier Ni­els Pultz.

Fryk­ten for nye uro­lig­he­ter i Nord-irland er den­ne uka yt­ter­li­ge­re ak­tua­li­sert av There­sa Mays lang­strak­te for­hand­lin­ger med det nord­irs­ke DUP, om hva par­ti­et kre­ver til gjen­gjeld for å være støtte­par­ti for en kon­ser­va­tiv mindre­talls­re­gje­ring. Et slikt sam­ar­beid kan de­sta­bi­li­se­re fre­den i Nord-irland, si­den av­ta­len fra 1998 byg­ger på at den bri­tis­ke re­gje­rin­gen skal opp­tre som upar­tisk meg­ler.

FOR­HAND­LIN­GER STAR­TER Nå

Etter en uke med sam­ta­ler om sam­ta­le­ne set­ter nå EU og Stor­bri­tan­nia i gang for­hand­lin­ge­ne på om bri­te­nes ut­meld­del­se. Man­da­gen star­ter med et møte mel­lom EUS for­hand­lings­le­der Michel Bar­ni­er og Stor­bri­tan­nias brexit­mi­nis­ter Da­vid Davis i Brus­sel klok­ka 11.00. Også de­res nær­mes­te med­ar­bei­de­re vil del­ta. Klok­ka 18.30 er det plan­lagt en presse­kon­fe­ran­se.

FOTO: REUTERS SCANPIX

Dron­ning Eliza­beth tar i mot There­sa May i Buck­ing­ham Palace den 13. juli 2016 - og ber hen­ne dan­ne en ny re­gje­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.