Et usyn­lig folke­mord

Faedrelandsvennen - - MENING - ØY­VIND ANDRESEN, Søg­ne

Da­gens Næ­rings­liv had­de i vår en re­por­ta­sje om «Gif­ten på pam­pa­sen» som hand­ler om bru­ken av Mons­an­tos plante­vern­mid­ler i Ar­gen­ti­na.

Jour­na­lis­ten har be­søkt lands­byer i den nord­li­ge Ar­gen­ti­na der men­nes­ker er hardt ram­met av sprøyte­mid­ler gjen­nom 20 år. Re­por­ta­sjen er il­lust­rert med et bil­de av ni år gam­le Aixa Pon­ce fra lands­byen Avia Te­rai der små­fly­ene slip­per sprøyte­mid­let Roundup på den gen­mo­di­fi­ser­te soya­en noen me­ter fra hus­veg­ge­ne.

Aixa har fø­flek­ker over hele an­sik­tet. Hun har en duk­ke der hun har malt fi­re prik­ker i pan­nen med blå tusj slik at den kan lik­ne hen­ne selv. Også man­ge and­re barn og voks­ne er of­fer.

Nor­ge har gjen­nom Olje­fon­det in­ves­tert over tre mil­li­ar­der i Mons­an­to.

Nor­ma Her­re­ra fra tett­ste­det Ituza­in­go uten­for Cor­do­ba, Ar­gen­ti­nas nest størs­te by, for­tel­ler: «Du fin­ner ikke barn med kreft her. De er alle døde …….. Det er ikke slik at bar­na blir født uten ar­mer el­ler ben. De mang­ler inn­ven­di­ge or­ga­ner».

Det var Mons­an­to som først lan­ser­te plante­vern­mid­let Roundup med gly­fo­sat som ak­tiv in­gre­di­ens på 1970-tal­let. 20 år se­ne­re kom det med de førs­te Gmo-frø­ene og soya­bøn­ne­ne kalt Roundup Re­ady (RR), de­sig­net for å være med re­sis­ten­te mot sprøyte­mid­let. Slik døde ugres­set uten at av­lin­ge- ne tok ska­de. En geni­al pakke­løs­ning sig­nert sam­me sel­skap.

På 90-tal­let skjøt sal­get i væ­ret. Pri­va­ti­se­rin­gen lå til rett for tung in­du­stri­ell land­bruks­for­valt­ning, slik at stor­ei­ere fikk stør­re om­rå­der mel­lom hen­de­ne. Sko­ge­ne ble hug­get, åkre­ne voks­te. Slik ble Ar­gen­ti­na ver­dens tred­je størs­te soya­pro­du­sent, ho­ved­sa­ke­lig av soya som sel­ges som dyre­fôr i Euro­pa og Ki­na. Da pa­ten­tet på Roundup løp ut, kom en rek­ke

❞ Nor­ge har gjen­nom Olje­fon­det in­ves­tert over tre mil­li­ar­der i Mons­an­to.

and­re in­ter­na­sjo­na­le sel­ska­per på ba­nen med sin gly­fo­sat­blan­din­ger. Etter hvert ble ugres­set re­sis­tent, noe som før­te til enda ster­ke stof­fer som er blitt pøst ut i mye stør­re om­fang.

Pro­fes­sor i evo­lu­sjons­bio­lo­gi ved Uni­ver­si­te­tet i Cor­do­ba, Paul Mon­te­ne­gro, sier til DN: «Etter å ha vært ut­satt for den­ne cock­tai­len av plante­vern­mid­ler i to ti­år, er det blitt et usyn­lig folke­mord».

Men Mons­an­to og de and­re frø- og kje­mi­kale­pro­du­sen­te­ne som Syn­gen­ta og Dow Che­mical fort­set­ter å hev­de at «gly­fo­sat er trygt».

Et av det mest uhyg­ge­li­ge trek­ke­ne ved ka­pi­ta­lis­men er hvor­dan de kje­mis­ke sel­ska­pe­ne bare fort­set­ter å pøse sin gift over men­nes­ker og na­tur uten at noen ser ut til å kun­ne stop­pe dem. Tvert imot styr­ker de sin makt. Det­te til tross for at de har en lang his­to­rie som er svar­te­re enn nat­ta.

Tys­ke Bay­er AG er i dag et skritt nær­me­re opp­kjøp av sel­ska­pet Mons­an­to. Bay­er har 120 000 an­sat­te og Mons­an­to har drøyt 25 000. En slik fu­sjon vil ska­pe et sel­skap som kon­trol­le­rer 25% av mar­ke­det for salg av frø og plante­vern­mid­ler. Seks multi­na­sjo­na­le sel­ska­per – Bay­er, Mons­an­to, BASF, Dow Che­mical, Syn­gen­ta (sveit­sisk) og Du­pont – kon­trol­le­rer i dag 75% av ver­dens­mar­ke­det for plante­vern­mid­ler og frø.

Det er verd å mer­ke seg at den størs­te lobby­grup­pe­rin­ga for å få til han­dels- og in­ves­tor­av­ta­le­ne som TTIP og CETA, er agro- sel­ska­pe­ne. Olje­fon­det har in­ves­tert over 40 mil­li­ar­der kro­ner i ak­sjer i dis­se seks sel­ska­pe­ne, i til­legg kom­mer rente­pa­pi­rer i de sam­me sel­ska­pe­ne. Det blir noen tu­sen­lap­per pr. inn­byg­ger i ver­dens lyk­ke­ligs­te land.

Men så har vi også ver­dens lyk­ke­ligs­te fondfor­val­te­re – i Olje­fon­det. Det gjel­der f.eks. Yng­ve Slyng­stad (lønn 2016: 6,5 mil­lio­ner) og Pet­ter John­sen (lønn 2016: 7,8 mil­lio­ner).

Men jeg tror nep­pe bil­det av ni år gam­le Aixa Pon­ce hen­ger på veg­gen når Slyng­stad, John­sen og de and­re for­val­ter­ne vur­de­rer Olje­fon­dets fram­ti­di­ge stra­te­gi og opp­kjøp.

Inn­leg­get er for­kor­tet. Red.

FOTO: SHUTTERSTOCK / NTB SCANPIX

Et av det mest uhyg­ge­li­ge trek­ke­ne ved ka­pi­ta­lis­men er hvor­dan de kje­mis­ke sel­ska­pe­ne bare fort­set­ter å pøse sin gift over men­nes­ker og na­tur uten at noen ser ut til å kun­ne stop­pe dem, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.