Dna-prø­ver

Faedrelandsvennen - - MENING - JORUNN AANENSEN KALVIK, på veg­ne av Ak­sjons­grup­pa nei til par­ke­rings­hus un­der Tor­vet

Had­de alle asyl­sø­ke­re og flykt­nin­ger måt­te av­leg­ge Dna-prø­ver og fin­ger­av­trykk når de kom til Nor­ge, så had­de man­ge kri­mi­nel­le hand­lin­ger bla over­falls­vold­tek­ter blitt opp­klart umid­del­bart.

●● Og man had­de gjort det enk­le­re for po­li­ti­et. Ar­fan Bhat­ti ble 16. mai ar­res­tert for brudd på vå­pen­lov­giv­nin­gen. Po­li­ti­et måt­te gå ret­tens vei for å få ta DNA -prø­ve av han. De fikk med­hold i Oslo ting­rett. Men Bhat­ti an­ker. Han me­ner be­gjæ­rin­gen ikke er be­grun­net i kon­kre­te be­hov i etter­fors­kin­gen. Han har også mot­satt seg at det taes foto og fin­ger­av­trykk. Hvor Bhat­ti og ad­vo­kat hen­vi­ser til grunn­lo­ven pa­ra­graf 102. Grun­nen til at po­li­ti­et øns­ker nye DNA prø­ver, er for at det har vært tek­no­lo­gisk ut­vik­ling in­nen det om­rå­det . Det­te er å kas­te bort po­li­ti­ets res­sur­ser med at de må gå ret­tens vei for å få DNA prø­ver. Det må en lov end­ring til! Per­son­lig sy­nes jeg også at alle nord­menn bur­de av­gir DNA prø­ver. Da blir det ikke pro­ble­mer å iden­ti­fi­se­re per­soner som blir fun­net om­kom­met. Og vin­nings­kri­mi­na­li­te­ten vil nok gå dris­tig ned. Om du hol­der din sti ren, vil jo ikke det gi deg noen pro­ble­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.