Barn

Faedrelandsvennen - - MENING -

Å in­ves­te­re i å få barn og ut­vik­le dem er for­nuf­tig. Barn for­mer nå­ti­den og frem­ti­den.

●● Barn har fle­re ret­tig­he­ter. De har rett til å ut­tryk­ke seg om alt det som an­går dem. Det gjel­der i alle land. Barn har dess­uten rett til å gå på på sko­le, og de har rett til lek bå­de i skole­ti­den og uten­for skole­ti­den. Barn har også rett til fri­tid, og de har rett til å hvi­le når det er be­hov for det. Det­te er det FN som sty­rer, og de har da også ved­tatt en egen barne­kon­ven­sjon. Det er vik­tig at vi føl­ger dem. Ut­vik­lin­gen av bar­ne­ne er et eks­pe­ri­ment. Man­ge for­eld­re har rett til å opp­dra sine egne barn. Had­de man vokst opp et an­net sted enn der man er vokst opp, så vil­le kan­skje and­re ting vært i ho­ved­fo­kus. Men vi kan i sko­le­ne, uan­sett land, ikke gjø­re mer enn det som føl­ger av ut­vik­lin­gen av den men­nes­ke­lig na­tur i de re­le­van­te ald­re­ne.

Det er vik­tig at barn får leke som de øns­ker. Lek og ob­ser­va­sjon er es­sen­sen i barne­ha­ge­ne. Og når man blir eld­re, så må man hus­ke og for­stå ting for å hen­ge med. Ikke alle folk hen­ger til en­hver tid med i sam­funns­ut­vik­lin­gen, men man bør for­sø­ke slik at man ikke fal­ler av det som skjer. Barn er enk­le og tro­skyl­di­ge og læ­re­nem­me, og vi bør på­vir­ke dem slik at man se­ne­re kan føl­ge med i sam­funns­for­ma­sjo­nen, og at man også kan være et ak­tivt med­lem som på­vir­ker sam­funns­li­vet. SVER­RE LARSEN, Kris­tian­sand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.