Hun be­tal­te én million for ny ute­sce­ne

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: EIRIN MARGRETHE FIDJE eirin.margrethe.fidje@fvn.no

I 2009 knel­te den nye sce­nen på To­bias Jor­de på Birkeland to dager før den skul­le inn­vies. Nå har Kris­ti­ne Foss og fa­mi­li­en bygd ny.

– Det er så godt å kun­ne gi en slik gave til byg­da. Det­te er ei bygd full av kul­tu­rel­le kref­ter som kan tren­ge en slik sce­ne, sier den spre­ke 84-årin­gen.

Nå har hun og fa­mi­li­en span­dert to mil­lio­ner kro­ner på en bunn­so­lid sce­ne som skal tåle vær og vind i masse­vis.

Fre­dag kveld ble sce­nen åp­net i et fan­tas­tisk som­mer­vær. Rundt 500 bygde­folk var kom­met for å se på lo­kal un­der­hold­ning. Og dess­uten at Foss og hen­nes to barn, Tone og Øystein, klip­pet snor.

Opp­rin­ne­lig ble scene­om­rå­det og tu­sen­års­ste­det på To­bias Jor­de på Birkeland åp­net i au­gust 2009. Den 300 kvad­rat­me­ter sto­re seil­du­ken over sce­nen ble heis­te fast i mas­ter rundt mur­plat­tin­gen, og var et stor­slått syn midt på jor­det midt i sen­trum av Birkeland.

Men pro­ble­me­ne be­gyn­te al­le­re­de to dager før den stor­slåt­te åp­nings­fes­ten, da to av mas­te­ne ga etter.

– Vi bruk­te vel seil­du­ken i seks-sju år ved å ta den opp og ned, men sten­ge­ne knakk, og den ram­let ned noen gan­ger. Opp­rin­ne­lig var tan­ken at du­ken skul­le hen­ge oppe fra mai til sep­tem­ber, men den fun­ket jo ikke som det var sagt at den skul­le gjø­re, sier Wen­che Flaa Eie­land, kul­tur­le­der i Bir­ke­nes kom­mu­ne.

Den sis­te ti­den ble sce­nen kun brukt uten tak, noe som har ført til at man­ge ar­ran­ge­men­ter har blitt flyt­tet in­nen­dørs i sis­te li­ten når vær­gu­de­ne har slått seg vran­ge.

– Det var jo ikke så tett hel­ler da vi had­de du­ken som tak. Når det skul­le være ar­ran­ge­men­ter, og det ble regn, var det vans­ke­lig å rig­ge opp in­stru­men­ter – man­ge tå­ler jo ikke regn, mim­rer kul­tur­le­de­ren.

– EN EKTE ILDSJEL

Un­der et møte i kom­mune­sty­ret på tam­pen av 2015 ble Eie­land tatt til side av Kris­ti­ne Foss. Sam­men med fa­mi­li­en star­tet Foss det som har blitt en hjørne­steins­be­drift i Bir­ke­nes – Foss Bad – i 1968, og har si­den latt bar­na ta over drif­ten av bade- roms­fab­rik­ken. Foss vil­le gjer­ne få span­de­re en sje­ne­røs gave til kom­mu­nen. Eie­land hus­ker sam­ta­len godt:

– Hun sa: «Du, Wen­che, det ta­ket der på To­bias Jor­de. Det fun­ker jo ikke. Jeg har lyst til å gi en million kro­ner slik at det kan bli so­lid», for­tel­ler Eie­land.

Der og da tok Eie­land til tå­re­ne, for Bir­ke­nes var langt unna å ha pen­ger til overs for å fi­nan­siere et nytt tak. Hun be­skri­ver Kris­ti­ne Foss som en ekte ildsjel i byg­da.

– Hun plei­er jo ikke å dele ut en million i hytt og vær, men hun vil­le gjer­ne dele noe av det hun har med and­re i byg­da. Hun har vært en ildsjel helt si­den hun kom hit, og har vært ak­tiv bå­de i po­li­tikk og fri­vil­lig ar­beid, skry­ter Eie­land.

FOSS INVEST SUP­PLER­TE

Ei uke etter kom bar­na til Foss med en ny glad­ny­het. Gjen­nom sel­ska­pet Foss Invest vil­le også de spyt­te inn en million.

– Uten dem had­de det vel fort­satt vært en sce­ne her uten tak. Nå sier alle som er her at sce­nen vir­ke­lig er en ju­vel. I Syd­ney har de en kjempe­fin ope­ra, men her har vi den­ne sce­nen. I New York har de Cen­tral park, men her har vi det­te flot­te grønt­area­let i To­bias Jor­de, sier Eie­land.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Kris­ti­ne Foss og hen­nes fa­mi­lie har span­dert to mil­lio­ner kro­ner på den nye ute­sce­nen på Birkeland. Fre­dag kveld ble den flot­te sce­nen av­du­ket.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Kris­ti­ne Foss­klip­pet snor og hen­nes to barn Øystein Foss og Tone Foss By holdt den un­der åp­nin­gen av To­bias Sce­ne på Birkeland fre­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.