Bak­grunns­mu­sikk på egen kon­sert

Hell­bil­lies har det som trengs – fol­ke­li­ge lå­ter, all­sang og gi­tar­so­lo­er. Men til tross for det­te klar­te de ikke å være en del av fes­ten på Huns­fest.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - GUNN-HILDE ERSTAD

HELLBILLIS Norsk rocke­grup­pe Kon­sert på Huns­fest Lør­dag 17. juni Ca 3000 til­skue­re

27 år har gått si­den Hell­bil­lies star­ter opp, og på den ti­den har de blitt en av Nor­ges mest folke­kjæ­re band. El­le­ve stu­dio­al­bum hvor fle­re har solgt til gull el­ler pla­ti­na, og tre spelle­manns­pri­ser har de i ba­ga­sjen.

Kon­ser­ten star­ter med tit­tel­spo­ret til de­res sis­te al­bum «Søvn­laus» – en noe mer rocka pla­te enn hva vi har hørt fra dem tid­li­ge­re. Det er fullt av folk på plass på Huns­fest i fin­væ­ret, men over­ras­ken­de glis­sent foran sce­nen. Lå­ter som «Mørke­mann» og «20 år på ve­gen» kla­rer ikke å lok­ke frem fleste­par­ten av fol­ka som be­fin­ner seg bak lyd­tel­tet.

Ban­det spil­ler godt og den nye bas­sis­ten Egil Stem­kens har fun­net seg til ret­te som en del av et sam­spilt komp med tromme­sla­ger Bjørn Gun­nar San­do. Den mest liv­li­ge på sce­nen er Lars Hå­vard Hau­gen som le­ve­rer utal­li­ge so­lo­er med stor inn­le­vel­se. Til bal­la­den «Eg Æ På gang» tar han til og med frem dob­bel­hals-gi­ta­ren. El­lers har ikke Hell­bil­lies noe spe­si­elt spen­nen­de å by på i kveld. Med unn­tak av noen små kom­men­ta­rer fra front­vo­ka­list Aslag Hau­gen er det lite in­vi­ta­sjon til sam­spill med pub­li­kum.

Fol­ket våk­ner der­for ikke opp før in­tro­en til bryl­lups­fa­vo­rit­ten «Den Fi­nas­te Eg Veit» hvor fle­re lø­per bort til sce­nen og syn­ger av full hals. «Ei Kra­sa­fa­ren Stein­bu» er kvel­dens av­slut­nings­låt før eks­tra­num­mer og er na­tur­lig nok også kvel­dens høyde­punkt.

Det var ikke et en­kelt pub­li­kum Hell­bil­lies had­de med å gjø­re den­ne kvel­den, men man skul­le tro at et så ru­ti­nert band er vant med det­te og vet hvor­dan man kan lage fest­stem­ning helt fra sta­ren av en kon­sert. Dess­ver­re ble de mer som bak­grunns­mu­sikk den­ne kvel­den.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Vo­ka­list Aslag Hau­gen fra Hell­bil­lies syn­ger klas­si­ke­ren «20 år på ve­gen».

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Pub­li­kum sang med da Hell­bil­lies dis­ket opp klas­si­ke­ren «20 år på ve­gen».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.