50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

19. JUNI 1967

●● 5000 be­ta­len­de til­skue­re lør­dag og 8600 søn­dag lot som­mer være som­mer og dro til Gim­le­moen for å se på «Ba­ro­nen». Tar man fri­kort­be­sø­ken­de og de al­ders­tryg­de­de i til­legg, kan en reg­ne med at i alle fall 16.000 be­søk­te Ska­ger­ak­mes­sen i hel­gen. Dis­po­nentp Grøn­berg, årets «messe­ge­ne­ral» kun­ne ne i går kveld glede­strå­len­de for­tel­le at

Røde Kors har pas­sert en inn­tekt til­sva­ren­de ga­ran­ti­sum­men på 50.000 kro­ner. Det mel­des at de al­ders­tryg- de­de er me­get flit­ti­ge til å be­nyt­te sin n gra­tis­ad­gang. Dis­po­nent Grøn­berg skal kal i dag via park­ve­se­net prø­ve å skaf­fe enda nda fle­re ben­ker slik at de eld­re kan få an­ledn­led­ning til en hvil mel­lom sla­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.