25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

19. JUNI 1992

●● Re­gje­rin­gen fore­slår, helt over­ras­ken­de, at kun den øvers­te de­len av Tov­dals­vass­dra­get skal va­rig ver­nes, fra Ru­kjan­fos­sen i Tov­dal og nord­over. Res­ten av vass­dra­get åp­ner re­gje­rin­gen­reg for vann­kraft­ut­byg­ging. I Bir­ke­nes, som vil bli mest be­rørt av en even­tu­ell kraft­ut­byg­ging, mot­tas ny­he­ten med van­tro og stor skuf­fel­se. Ord­fø­rer Ha­rald Ve­støl er me­get skuf­fet. Det har len­ge sett ut til at hele vass­dra­get vil­le bli ver­net. Mel­l­quist-ut­val­get, som la fram verne­plan IV, gikk inn for va­rig vern. Bir­ke­nes kom­mu­ne har også gått mot ut­byg­ging. – Jeg er s sjok­kert og kan nes­te ikke tro det er sant, sier styre­med­lem i Verne­grup­pa for Tov­dals­vass­dra­get, Wig­go Svend­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.