Slik blir du klar for dab

Takk for alt, FM. 21. juni overtar dab+ i Ag­der. Er du ikke al­le­re­de di­gi­tal­ra­dio­k­lar, får du opp­skrif­ten her.

Faedrelandsvennen - - TEMA - TEKST: ELISABETH BIE elisabeth.bie@af­ten­bla­det.no -

Mye har vært sagt og ment om dab-ra­dio etter at Stor­tin­get ikke bare ved­tok å inn­føre di­gi­tal­ra­dio i Nor­ge, men også, som førs­te land i ver­den, sam­ti­dig sluk­ke Fm-nettet.

Men nå skjer det så man­ge har fryk­tet og kri­ti­sert, og så i Ro­ga­land. Kan­skje har du al­le­re­de ven­net deg til å høre ra­dio på podcast el­ler nett­ra­dio. Kan­skje har du kjøpt deg dab+ ra­dio for lengst, og kan­skje har du så ny bil at dab+-ra­dio al­le­re­de er stan­dard.

Men om fort­satt har en gam­mel bor­d­ra­dio på kjøk­ke­net el­ler ba­det, el­ler har en litt eld­re bil, er ti­den kom­met for å ta noen ra­dio­valg.

Dag­lig le­der Ole Jør­gen Torv­mark i Di­gi­tal­ra­dio AS, som er på tur­né i de fi­re fyl­ke­ne som skal Fm-slukkes nes­te uke for å gi vei­led­ning, sier at de al­ler fles­te hen­ven­del­se­ne de får fra bru­ke­re gjel­der bil­ra­dio.

Her for­kla­rer han lyt­ter­nes valg­mu­lig­he­ter:

●● Hvor­dan får vi dab-ra­dio hjem­me og på hyt­ta?

– Det fin­nes et godt ut­valg av adap­te­re som sør­ger for at selv den mest an­tik­va­ris­ke ra­dio el­ler ste­reo­an­legg kan brukes vi­de­re. Det vik­tigs­te du må ten­ke på, er at ka­be­len mel­lom adap­ter og ra­dio pas­ser. Ta der­for bil­de av inn­gan­gen på ra­dio­en din før du går i elek­tro­bu­tik­ken.

●● Hvor­dan få dab-ra­dio i bi­len?

I de al­ler fles­te bi­ler pro­du­sert etter 2012 som har dab, er dab+ stan­dard. Er du usik­ker på om du har dab+ el­ler «bare» dab: sjekk om du får inn NRKS ka­na­ler. De sen­der bare i dab+. El­lers har bil­ei­er­ne tre ho­ved­al­ter­na­ti­ver:

1. BYT­TE UT DEN GAM­LE RA­DIO­EN MED DAB+ RA­DIO.

– Det­te kan bli vel­dig dyrt i ny­ere bi­ler, men for eld­re bi­ler kan det være det ri­me­ligs­te al­ter­na­ti­vet. Ta først kon­takt med bil­merke­for­hand­le­ren for mu­lig­he­ter, sjekk der­et­ter pri­ser hos for­skjel­li­ge for­hand­le­re.

2. ADAP­TER

Fin­nes i utal­li­ge va­ri­an­ter, fra for­skjel­li­ge pro­du­sen­ter og med va­rie­ren­de til­bud av funk­sjo­ner, for ek­sem­pel blueto­oth og lik­nen­de. De fun­ge­rer på alle bi­ler. Du tren­ger bare å ta stil­ling til hvor avan­sert du vil ha den og hvor mye pen­ger du vil bru­ke. De sel­ges bå­de på ben­sin­sta­sjo­ner og elek­tro­kje­der. Men vær nøye med å le­se bruks­an­vis­nin­gen før du in­stal­le­rer den!

3. INTEGRERT ADAP­TER

Adap­te­ren blir usyn­lig, og kan sty­res med fjern­kon­troll. Adap­te­ren i seg selv er ikke sær­lig dy­re­re, men du må nok betale for å få den in­stal­lert. Vi an­be­fa­ler igjen å ta kon­takt med bil­merke­verk­sted for å sjek­ke mu­lig­he­ter, for der­et­ter å sjek­ke pri­ser and­re ste­der også.

●● Hvil­ke di­gi­ta­le ra­dio­al­ter­na­ti­ver fin­nes til dab+?

– Di­gi­tal ra­dio har vi hatt len­ge. Du kan høre ra­dio bå­de via ap­per på mo­bil og nett­brett, via tv, pc og ka­nal­bok­sen på tv. Noen ra­dio­ap­pa­ra­ter kan plug­ges di­rek­te i tv-bok­sen. Det er bare Fm-nettet som slukkes, an­nen di­gi­tal ra­dio fort­set­ter som før. De som har mu­lig­he­ten for å kob­le mo­bi­len opp i bi­len, kan alt­så høre ra­dio på den må­ten. Men husk at du bru­ker data når du lyt­ter på ra­dio via mo­bil, og det kos­ter pen­ger.

●● Hva sel­ges det mest av, nye ra­dio­ap­pa­ra­ter el­ler adap­te­re?

– De sis­te åre­ne har folk kjøpt dab+ ra­dio­er, sær­lig kjøk­ken- og bor­d­ra­dio­er, jevnt og trutt. Men nå når det nær­mer seg ned­leg­ging av Fm-nettet, går det helt klart mer i adap­te­re.

●● Hva gjør vi med de gam­le ra­dio­ap­pa­ra­te­ne?

– Det sam­me som du gjør med an­net elek­tro­nisk av­fall: le­ve­rer det inn der du kjø­per nytt. Noen gan­ger kan du få pen­ger el­ler ra­batt om du gjør beg­ge ting sam­ti­dig. Uan­sett blir 99 pro­sent av de inn­le­ver­te ap­pa­ra­te­ne re­sir­ku­lert og gjen­brukt. Nor­ge har len­ge hatt en vel­dig god re­tur­ord­ning for elek­tro­nisk av­fall.

●● Hvor len­ge vil lo­kal­ra­dio­sta­sjo­ner fort­satt sen­de via FM?

– Det er rik­tig at lo­kal­ra­dio­st­sa­sjo­ner uten­for by­ene blir igjen på FM. Kon­se­sjo­nen de har fått, lø­per i fi­re-fem år fram­over. Hva som skjer etter det, er uklart. Det kan bli ny kon­se­sjon, el­ler så kan også de bli flyt­tet over til dab+.

Tren­ger du hjelp til ka­nal­søk, kan du gå hit: htt­ps://www.nrk.no/dab/ Di­gi­tal­ra­dio Nor­ge AS hjelpe­side: htt­ps://ra­dio.no/

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.