Rs hast­verk

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no -

og i Euro­pa. Men det er først i 2018/2019-se­son­gen vi har mål om å vin­ne seriegull, un­der­stre­ker Gab­ri­el­sen.

I til­legg til at as­sis­tent­tre­ner Kris­ti­ne Lun­de-bor­ger­sen gjør come­back, har la­get hen­tet fem nye spillere som skal fin­ne seg til ret­te i la­get og med må­ten Vi­pers spil­ler på. Det er mål­vak­te­ne Katri­ne Lun­de og Eline Fa­ger­heim, høyre­kan­te­ne Ma­lin Au­ne og Per­nil­le Wang Skau for­uten nevn­te Hegh Arnt­zen.

– ET HELT AN­NET FYSISK NIVÅ

– Hvil­ken for­skjell blir det i se­song­opp­kjø­rin­gen i år kon­tra i fjor?

– Vi kjø­rer nes­ten til­nær­met sam­me opp­legg som i fjor. Men jen­te­ne er på et helt an­net nivå fysisk. Det be­tyr at vi kan ha mer fo­kus på sam­hand­ling, og at vi kan kan være mer be­visst på å sty­re be­last­nin­gen slik at over­skud­det kom­mer. Det hand­ler om å være litt smar­te­re, selv om vi kom godt fra det da også, sier 41-årin­gen.

– Hvil­ke krav stil­ler du til jen­te­ne i som­mer?

– De må leve med tøf­fe krav hver dag, og enda tøf­fe­re blir de etter den­ne gode se­son­gen. Men vi er vel­dig hel­di­ge som har en stall som er vel­dig de­di­ker­te i å le­ve­re, sier Gab­ri­el­sen.

FOLVIK ARKIVFOTO: HERMAN

Ken­neth Gab­ri­el­sen skul­le gjer­ne hatt bed­re tid med Vi­pers-jen­te­ne før se­son­gen star­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.