Fem my­ter om rygg­smer­ter

Faedrelandsvennen - - SPORT - JANNE HÅLAND

– Man­ge av teori­ene kan vir­ke for­nuf­ti­ge in­tui­tivt, men de er ikke ba­sert på forsk­ning, og stem­mer ikke.

Det sier Kjar­tan Fer­sum, fors­ker ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen og ma­nu­ell­te­ra­peut. Han me­ner det er man­ge seig­li­ve­de my­ter om rygg­pla­ger. Her er fem av dem:

1. Alle som har vondt i ryg­gen har svak kjerne­mus­ku­la­tur.

– Det er ikke dumt å ha en sterk kjerne­mus­ku­la­tur, men det er in­gen po­eng i å stram­me ma­gen og av­sti­ve krop­pen før man skal gjø­re en ak­ti­vi­tet. Det gir like li­ten me­ning som å stram­me bi­ceps før man skri­ver nav­net sitt, sier han.

2. MR gir et godt inn­blikk i hva som er galt med ryg­gen.

Fer­sum er redd for at folk lar være å be­ve­ge seg hvis de får en Mr-rapport som vi­ser sli­ta­sje i ryg­gen.

– 50 pro­sent av fris­ke men­nes­ker har pro­laps og sli­ta­sje i ryg­gen. Dis­se vil vise på en MR også selv når man ikke har smer­ter. For de 98 pro­sen­te­ne som ikke har kreft, nev­ro­lo­gis­ke til­stan­der el­ler brudd i ryg­gen, er ikke MR vik­tig for re­ha­bi­li­te­rin­gen. Fak­tisk er det stu­di­er som vi­ser det mot­sat­te – at for tid­lig tatt MR gjør at folk får en dår­li­ge­re pro­gno­se for å bli bra.

3. Pro­laps er rygg­virv­ler som sklir ut av rygg­søy­len.

Fer­sum er­fa­rer at man­ge lar være å bru­ke ryg­gen hvis de hø­rer at de har pro­laps.

– Bare én til to pro­sent av pro­lap­ser gir al­vor­lig trykk på ner­ve­ne, og kan føre til va­ri­ge nerve­ska­der. Da skal man på syke­hus for å re­du­se­re skade­om­fan­get. Man­ge and­re pro­lap­ser blir bed­re av seg selv, og krop­pen vil lege be­ten­nel­sen på sam­me måte som et sår.

4. Man må sit­te på en spe­si­ell måte for å unn­gå vondt i ryg­gen.

Fer­sums råd er hel­ler å slap­pe av når man sit­ter, og va­riere sitte­stil­lin­gen.

– Det er ikke de som syn­ker litt sam­men som får mest rygg­pla­ger, det er hel­ler dem som prø­ver å sit­te helt rett, slik at musk­le­ne får for en­si­dig be­last­ning over tid.

5. Det er ska­de­lig for ryg­gen å løpe på as­falt.

– Det er det ikke, me­ner Fer­sum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.