Jeg har ha­tet ham gans­ke len­ge. Han har stjå­let pen­ger fra meg – og be­hand­let meg på en re­spekt­løs måte.

DEN TILTALTE 16-ÅRINGEN OM MOTIVET

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no

Små­pen­ger, små­ty­ve­ri og frekk­he­ter tok li­vet av Ja­kob. Om­sorg tok li­vet av Tone. Det fin­nes in­gen gode mo­ti­ver for dob­belt­dra­pet på Lund. Ka­ren Kris­ti­ne Blåge­stad, kul­tur­re­dak­tør

Det var bak­grun­nen for 16-åringen 5. de­sem­ber i fjor tok li­vet av 14-åringen.

– Jeg har ha­tet ham gans­ke len­ge. Han har stjå­let pen­ger fra meg – og re­spekt, sa den tiltalte i da retts­sa­ken mot ham star­tet i Kris­tian­sand ting­rett.

Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san skal, iføl­ge tiltalte, ha solgt hasj som vis­te seg å være jord for 600 kro­ner.

– Jeg ble gans­ke ir­ri­tert da, sa 16-åringen i sin for­kla­ring i ret­ten.

Han for­tal­te at han had­de med seg draps­kni­ven på sko­len 5. de­sem­ber. Han had­de et øns­ke om å møte og kon­fron­te­re Ja­kob.

PEN­GER SYMBOL På RE­SPEKT

16-åringen for­tal­te i ret­ten at han had­de tenkt på å ta li­vet av Ja­kob, men av­vis­te at han had­de plan­lagt å gjø­re det den­ne da­gen.

I etter­tid sy­nes han det er vans­ke­lig å se at han kun­ne ha løst kon­flik­ten på en an­nen måte. I po­liti­av­hør har 16-åringen for­klart at «hvis Ja­kob had­de sagt unn­skyld, så had­de det vært hund­re gan­ger bed­re».

– Han had­de ikke trengt å gi meg pen­ge­ne, sa han i ret­ten.

– Det hand­ler om re­spekt, og pen­ge­ne er et symbol for det, sa den tiltalte 16-åringen.

– Det er gans­ke al­vor­lig?

– Det er kor­rekt, svar­te 16-åringen.

På PLASS I RET­TEN

I retts­sa­len var for­eld­re­ne til Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san (14) til ste­de sam­men med sin bi­stands­ad­vo­kat Kris­ti­ne Ei­de.

Ekte­man­nen til Tone Ile­bekk (48) og de­res to søn­ner føl­ger sa- ken sam­men med sin ad­vo­kat To­ve Karl­sen West­bye.

Sa­ken går for luk­ke­de dø­rer, men pres­sen får lov til å være til ste­de.

Spørs­må­let om det også var en plan å dre­pe 14-åringen er noe ak­tor, stats­ad­vo­kat Jan Tallak­sen var opp­tatt av i sin ut­spør­ring.

I ret­ten av­vis­te 16-åringen at dra­pet var plan­lagt.

FOR­TAL­TE TIL KAMERAT

Li­ke­vel: På sko­len for­tal­te han en kamerat at han «var lei av Ja­kob og har lyst til å dre­pe ham».

– Det pas­ser dår­lig at jeg sa det ak­ku­rat den­ne da­gen, men jeg har også sagt det om and­re per- so­ner uten at jeg har drept dem, sa 16-åringen.

I ret­ten for­klar­te tiltalte at gut­te­ne møt­tes på San­dens kjøpe­sen­ter i sen­trum.

Han øns­ket å kon­fron­te­re Ja­kob på et sted uten man­ge men­nes­ker. De tok se­ne­re bus­sen sam­men til Lund.

Foran ret­ten, som le­des av ting­retts­dom­mer, Ben Fe­gran, sa tiltalte at han på et tids­punkt vil­le drop­pe alt.

– Nå SKAL JEG TA HAM

Men gut­te­ne gikk li­ke­vel av bus­sen i Mar­viks­vei­en og mot Wilds Min­ne sko­le. Kni­ven had­de han nå i lom­ma.

I skole­går­den vil­le Ja­kob snu. Iføl­ge tiltalte tok han da fram kni­ven og gjor­de seg «kamp­klar».

«Shit, har du kniv. Jeg skal gi deg pen­ge­ne dine, jeg skal gi deg pen­ge­ne dine», rop­te Ja­kob.

14-åringen be­gyn­ner å løpe, og tiltalte lø­per et­ter og stik­ker ham.

– Hva tenk­te du da du tok fram kni­ven? spør ak­tor Tallak­sen.

– Nå skal jeg ta ham. – Hva var hen­sik­ten?

– Jeg tror det var å dre­pe. Jeg tenk­te ikke så mye, sier 16-åringen.

I ret­ten for­klar­te han i de­talj hvor­dan han tok li­vet av gut­ten, at han stakk mål­ret­tet for å være sik­ker på å lyk­kes.

«ADRENALINKICK»

Et­ter­på var han sli­ten, og tørr i mun­nen «et­ter et adrenalinkick». Han øns­ket å løf­te ham opp og bære Ja­kob med til Bertes­buk­ta og dum­pe ham der.

Han fikk det ikke til, og ring­te en kamerat. For­tel­ler til ham at han «har gjort det», og at han tren­ger hjelp til å fjer­ne li­ket.

Mens han satt der kom en li­ten gutt for­bi. Han gikk vi­de­re. Så kom to­barns­mora Tone Ile­bekk (48).

Hun var på tur med hun­den et­ter jobb, så Ja­kob lig­ge på bak­ken og spur­te om alt er fint.

VIL­LE IKKE BLI OPPDAGET

Tiltalte sa til hen­ne at han har ringt mor til Ja­kob for­di han har

fått et epi­lep­si­an­fall. Da hun bøy­de seg ned og vil­le leg­ge gut­ten i sta­bilt side­leie, stakk han hen­ne i ryg­gen.

I ret­ten for­klar­te han at han føl­te at han nå var oppdaget.

– Hva tenk­te du da stakk Tone? spør stats­ad­vo­kat Jan Tallak­sen.

– Ikke noe spe­si­elt, sier 16-åringen

I po­liti­av­hør har 16-åringen sagt at han tenk­te at hun måt­te dre­pes for at hun ikke skul­le vars­le po­li­ti­et. I ret­ten sier 16-åringen at det­te var noe han tenk­te på etter­tid, men kan ikke hus­ke at det var slik han opp­fat­tet det i øye­blik­ket.

I av­hør med po­li­ti­et har 16-åringen for­klart at han ble let­tet da han kom hjem og så po­li­ti­ets presse­kon­fe­ran­se der det ble klart at beg­ge var døde.

FOTO: ELLING SVELA

Åste­det: Skole­går­den i Wilds Min­ne sko­le.

Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san

Tone Ile­bekk

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.