Vil ha opp­var­met bas­seng i sjø­en

Palme­sus-grün­der­ne og Kris­tian­sand kom­mu­ne vil an­leg­ge et opp­var­met bade­bas­seng i sjø­en ved Gra­va­ne.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Den ves­le sand­stran­da ved Gra­va­ne er idyl­lisk nok, men in­gen pub­li­kums­mag­net.

– Det­te er et sted man i dag bare pas­se­rer for­bi. Vi øns­ker å ak­ti­vi­se­re om­rå­det og lage ei ny by­strand. Da kan vi for­len­ge se­son­gen for Nor­ges som­mer­by num­mer én, sier Leif Fos­se­lie.

Han er blant ei­er­ne i Palme­sus­fes­ti­va­len, som også har kjøpt seg inn i den ny­åp­ne­de strand­klub­ben M Club på Hart­manns bryg­ge og den år­li­ge Dugg­frisk-fes­ti­va­len i sam­me bukt.

SKAL HELST VÆRE GRATIS

Nå har de in­vi­tert kom­mu­nen til et spleise­lag i Gra­va­ne.

– Tan­ken er å etab­le­re et folke­bad her i Gra­va­ne fra nes­te som­mer, i en la­gu­ne med flott sand­strand og hyg­ge­li­ge om­gi­vel­ser. Da blir det en fin kom­bi­na­sjon mel­lom å bade i sjø­en og i et opp­var­met bas­seng, ut­ta­ler ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) til Fædre­lands­ven­nen.

Han sier bas­sen­get skal bli til­gjen­ge­lig for alle i som­mer­se­son­gen, i pe­rio­den mai til sep­tem­ber.

Helst skal det ikke kos­te noe som helst, men det be­ror litt på kost­na­de­ne for in­ves­te­ring og drift. Gar­de­ro­be må også an­leg­ges.

Ord­fø­re­ren sier han fulg­te med i Ag­der­pos­ten i fjor, da et til­sva­ren­de sjø­bas­seng ble åp­net i Aren­dal gjeste­havn.

Når det er sagt, fin­nes sjø­bad i man­ge stor­byer ver­den over.

– De har også et vel­dig fint uten­dørs bas­seng i Ber­lin, så vi skal ikke hen­ge oss for mye opp i Aren­dal. Det fin­nes fle­re le­ve­ran­dø­rer, på­pe­ker Ha­rald Fur­re.

Sjø­ba­det i Aren­dal må­ler 10x15 me­ter.

– Da må vårt være én fot stør­re, hum­rer Fur­re.

– Tar dere ikke nå opp kon­kur­ran­sen med Aqua­ra­ma, som også kal­ler seg folke­bad?

– Nei, det­te er nok mer i kon­kur­ran­se til å bade i sjø­en, me­ner ord­fø­re­ren.

– Spleise­lag, vil det si 50/50-for­de­ling av alle kost­na­der?

– Den dia­lo­gen tar vi på kam­mer­set, sva­rer Leif Fos­se­lie, som er dag­lig leder for Palme­sus-fes­ti­va­len.

– SÆRDELES ATTRAKTIVT

Aren­dal star­tet sitt sjø­badpro- sjekt til­ba­ke i 2010. De fikk støt­te av In­no­va­sjon Nor­ge til å ut­vik­le ver­dens førs­te kom­po­sitt­bas­seng i sam­ar­beid med lo­ka­le le­ve­ran­dø­rer.

Et­ter litt start­vans­ker kun­ne aren­da­lit­te­ne kas­te seg på svøm på sen­som­mer­en i fjor, i et bas­seng som hol­der 25 til 27 gra­der.

– Vi har etab­lert det som langt fra er et full­godt hel­års­bas­seng, men et særdeles attraktivt som­mer­a­l­ter­na­tiv. Vårt mål i som­mer er å ha åpent i 90 da­ger for pub­li­kum. Vi skal ikke tje­ne pen­ger, men gjø­re det attraktivt for fle­re å vel­ge sør­lands­som­mer, sier havne­fogd Ru­ne Hvass i Aren­dal til Fædre­lands­ven­nen.

De­res in­ves­te­ring kom på rundt ti mil­lio­ner kro­ner, men mi­nus spille­mid­ler ble kost­na­den på drøyt seks mil­lio­ner for Aren­dal havn.

De sel­ger klippe­kort (12 klipp) for 435 kro­ner, til­sva­ren­de 36 kro­ner per be­søk. I skole­fe­rien kos­ter dags­kort 150 kro­ner for vok­sen og 100 for barn.

De Palme­sus-an­sat­te har også tatt ini­tia­tiv til noen til­tak i buk­ta al­le­re­de den­ne som­mer­en. I førs­te rek­ke vil de kjø­re på sand slik at stran­da ut­vi­des til hele den ind­re de­len – rundt 90 me­ter.

– Det vil si bare 13 me­ter kor­te­re enn By­stran­da, opp­ly­ser Leif Fos­se­lie.

Også strand­ut­vi­del­sen tas imot med åp­ner ar­mer av både park­ve­sen og ord­fø­rer.

– Den­ne ind­re de­len av buk­ta er stei­ne­te og helt ubru­ke­lig i dag. Det er ver­ken fugl el­ler fisk, kon­sta­te­rer Ha­rald Fur­re.

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re og Leif Fos­se­lie i Palme­sus.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Sjø­ba­det skal plas­se­res her i buk­ta til ven­st­re, mel­lom Sjø­hu­set og Hart­manns bryg­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.