Ven­ne­sla-po­li­ti­ke­re vil ha fær­re rus­bo­li­ger

Det går mot byg­ging av rus­bo­li­ger på Lomtjøm i Ven­ne­sla, men både Høy­re, Ap og Ven­st­re vur­de­rer å byg­ge noen fær­re enn tid­li­ge­re be­stemt.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULE­BERG odd.inge.ule­berg@fvn.no

KRF, Ap og Ven­st­re i Ven­ne­sla kom­mer tors­dag til en­de­lig å ved­ta ut­byg­ging av rus­bo­li­ger på Lomtjønn. Men de vur­de­rer å byg­ge noen fær­re enn tid­li­ge­re be­stemt.

Det er kon­klu­sjo­nen et­ter at Fædre­lands­ven­nen har snak­ket med en rek­ke po­li­ti­ke­re foran det his­to­ris­ke kom­mune­styre­mø­tet til tors­dag.

Der kom­mer sa­ken om 16 døgn­be­man­ne­de rop-bo­li­ger (rop = rus og psy­kia­tri) opp til po­li­tisk be­hand­ling for fem­te gang. Det et­ter at inn­byg­ger­ne har krevd det gjen­nom un­der­skrifts­ak­sjon, så­kalt inn­byg­ger­i­ni­tia­tiv.

AVVISER NABOENE

Råd­mann Svein Skis­land vil av­vise Snø­myr og Lomtjønn Vel­for­enings for­slag om å byg­ge fle­re mind­re bo­fel­les­skap rundt om i byg­da. Han står fast på at 16 døgn­be­man­ne­de plas­ser er best.

Han skri­ver: «Det nye bo­fel­le­s­ka­pet er plan­lagt for de bru­ker­ne som har be­hov for, og en lov­fes­tet rett på, hel­døgns om­sorgs­tje­nes­ter. For­sla­get om å byg­ge mind­re bo­for­mer med maks fire bo­li­ger sam­let, uten døgn­be­man­ning, vil ikke til­freds­stil­le lo­vens krav til for­svar­lig tje­neste­til­bud».

Sps Eivind Dri­ve­nes sier han støt­ter vel­for­enin­gen.

– De fær­res­te and­re kom­mu­ner har døgn­be­man­ning. Vi bør ha fle­re bo­fel­les­skap. Noen med døgn­be­man­ning, noen uten. Så får hel­ler be­boer­ne flyt­tes ut fra be­hov, sier Dri­ve­nes, som sier av­stem­nin­gen blir spen­nen­de.

Ap, KRF og Ven­st­re har sik­ret ut­byg­ging før med sine 14 stem­mer. Høy­re, Frp, Sp og Par­ti­et de krist­ne har gått mot med sine 13 stem­mer.

NYTT FOR­SLAG - HELT TAUSE

Ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal (KRF), vara­ord­flø­rer Be­rit Kit­tel­sen (Ap) og Krfs gruppe­le­der Da­ni­el Bak­ken sier ak­ku­rat det sam­me når vi spør om de står fast på det de tid­li­ge­re har ment i sa­ken:

– Jeg ver­ken kan el­ler vil kom­men­te­re det?

– Be­tyr det at dere har nye for­slag?

– Jeg ver­ken kan el­ler vil kom­men­te­re det, sva­rer alle tre.

Kit­tel­sen sier spen­nin­gen skal ut­lø­ses i kom­mune­sty­ret.

Ven­st­res Odd­bjørn Ha­gen sier det slik:

– Det helt sen­tra­le nå må være å få bygd rop­bo­li­ger på Lomtjønn. Vi har ikke tid til fle­re om­kam­per i den­ne vik­ti­ge sa­ken som hand­ler om å gi et ver­dig bo­til­bud til en hardt pres­set grup­pe av våre inn­byg­ge­re. Det skal vi få til – og det er alt jeg vil si.

Et­ter det vi for­står er de tre par­ti­ene sam­kjør­te om å byg­ge rus­bo­li­ger på Lomtjønn, men re­du­se­re an­tal­let noe i for­hold til de 16 som har vært snak­ket om.

RINGER HVER ENKELT

Vel­for­enin­gen på Snø­myr og Lomtjønn ringer hver enkelt kom­mune­styre­re­pre­sen­tant foran mø­tet tors­dag. Nabo­la­get kom­mer også til å mo­bi­li­se­re med til­hø­re­re i sa­len.

De me­ner pro­sjek­tet på Lomtjønn er for stort, at bar­na i om­rå­det ikke kan fer­des trygt ute len­ger.

– Vi har kalt inn til dia­log­møte, uten pres­se til ste­de, med kom­mune­sty­ret ons­dag. Ap og KRF kom­mer ikke, de boi­kot­ter oss. Det er trist, sier vel-leder Elin Øv­land.

Hun me­ner Be­rit Kit­tel­sen og Tor­hild Brans­dal bru­ker parti­pisk og at vel­for­enin­gens løs­ning har fler­tal­let, hvis re­pre­sen­tan­te­ne i kom­mune­sty­ret får lov til å stem­me som de selv vil.

– All in­for­ma­sjon er på bor­det, og jeg ser ikke noe ve­sent­lig nytt. Der­for mø­ter jeg ikke, sier ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal.

ROSER KOM­MU­NEN

Fyl­kes­lege An­ne So­fie Sy­vert­sen har ut­talt seg kri­tisk til an­tal­let rop-bo­li­ger på Lomtjønn. Nå roser hun Ven­ne­sla kom­mu­ne for å se be­ho­vet og for å byg­ge.

– Min merk­nad har hand­let om an­tall, for­di det­te skal være bo­li­ger og ikke ha in­sti­tu­sjons­preg. Det er vik­tig å se den en­kel­te, sier An­ne So­fie Sy­vert­sen.

Fra vel­for­enin­gen har fyl­kes­le­gens mot­stand vært et vik­tig ar­gu­ment, men nå sier fyl­kes­le­gen det­te:

– Jeg no­te­rer at vår merk­nad blir tatt til inn­tekt for både det ene og det and­re. Vi har ald­ri ut­talt oss om ri­si­ko el­ler nabo­lag. Det er flott at Ven­ne­sla byg­ger rop-bo­li­ger med døgn­be­man­ning. Ven­ne­sla har et sterkt fag­mil­jø.

Hun leg­ger til som pre­si­se­ring: – Vi har gitt en merk­nad om stør­rel­sen med ba­sis i na­sjo­na­le fø­rin­ger. Sam­ti­dig fin­nes det man­ge stør­re bo­fel­les­skap enn det som plan­leg­ges i Ven­ne­sla – og som fun­ge­rer godt.

– Vil­le du vært redd for å ha rop-pa­si­en­ter som na­bo­er?

– Rent per­son­lig kan jeg sva­re nei på det. Det er nok man­ge and­re in­di­vi­der og grup­per som kan uroe et nabo­lag mye mer enn den­ne grup­pen noen­sin­ne vil.

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULE­BERG

Her kom­mer det rop-bo­li­ger for men­nes­ker som sli­ter med rus- og psy­kia­tri. Det sør­ger Ap, KRF og Ven­st­re for. Spørs­må­let er hvor man­ge det blir.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.