Kjempe­smell for NOV

Fjor­års­re­sul­ta­tet til NOV Nor­ge er åtte mil­li­ar­der sva­ke­re enn i 2015.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

– Tal­le­ne il­lust­re­rer litt av grun­nen til at vi må inn­føre yt­ter­li­ge­re kost­nads­kutt. Det blir ut­ford­ren­de når ak­ti­vi­te­ten drop­per så mye, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Fro­de Jen­sen i Na­tio­nal Oil­well Var­co Nor­way AS på Dvergs­nes i Kris­tian­sand.

STO­RE ENDRINGER

Nå fore­lig­ger 2016-regn­ska­pet fra det nors­ke dat­ter­sel­ska­pet av det Hous­ton-ba­ser­te Nov-kon­ser­net. Den som har fulgt med på hva som er rap­por­tert fra Texas, bør i teori­en ikke bli over­ras­ket. Men det er li­ke­vel litt av noen ut­vik­lings­trekk som frem­kom­mer i tall­ma­te­ria­let fra off­shore boreog løfte­ut­styrs­le­ve­ran­dø­ren på Dvergs­nes:

●● Om­set­nin­gen falt med 70,6 pro­sent fra 2015 til 2016. Sam­men­lig­net med topp­året 2014 er fal­let nes­ten 80 pro­sent – på bare to år.

●● Ordre­re­ser­ven ved ut­gan­gen av 2016 var på 11,6 mil­li­ar­der kro­ner, ned 60 pro­sent fra året før og ned 79 pro­sent fra topp­året 2013. Sterkt med­vir­ken­de er at sto­re ord­rer i Bra­sil har for­dun­stet.

●● Ved ut­gan­gen av 2014 var det 5144 an­sat­te og inn­lei­de med­ar­bei­de­re. Nå er en fem­te ned­be­man­nings­run­de un­der for­be­re­del­se og tal­let vil ven­te­lig syn­ke til un­der 1700.

●● Re­sul­ta­tet i 2016 end­te på mi­nus fire mil­li­ar­der kro­ner, som er åtte mil­li­ar­der (!) sva­ke­re enn året før. Hoved­år­sak er ned­skri- ving av bok­før­te ver­di­er på en rek­ke dat­ter­sel­ska­per. NOV Nor­way ut­gjør nem­lig selv et un­der­kon­sern in­nen det sto­re NOVkon­ser­net. Fra Dvergs­nes ei­es døt­re i Nor­ge, Bra­sil, Dan­mark, Ky­pros, Po­len og Por­tu­gal.

– Det drei­er seg om sel­ska­per vi kjøp­te da mar­keds­for­hol­de­ne var ve­sent­lig bed­re enn i dag. Der­med har ver­di­ene sun­ket, og det må vi ta kon­se­kven­sen av i regn­ska­pet, bok­ført som fi­nans­kost­na­der. Men drifts­re­sul­ta­tet var ikke så ille, selv om det også inne­hol­der noen ned­skriv­nin­ger, og i til­legg re­struk­tu­re­rings­kost­na­der, be­mer­ker Fro­de Jen­sen.

MARKEDSSITUASJONEN

For­ri­ge man­dag, da kutt­run­de num­mer fem ble vars­let, sa Knut Rike, ho­ved­til­lits­valgt for de Tek­na-or­ga­ni­ser­te i NOV Nor­way, at «Det er en tøff si­tua­sjon som har vart len­ge, og som jeg gjer­ne skul­le ha vært for­uten. Le­del­sen har holdt oss in­for­mert om ut­vik­lin­gen gjen­nom hele pro­ses­sen og det­te kom­mer egent­lig ikke som noe lyn fra klar him- mel. Men markedssituasjonen er ille for alle i bran­sjen og NOV er ikke fri­tatt.»

Øystein Strand­brå­ten, ho­ved­til­lits­valgt for drøyt 300 Ni­to-or­ga­ni­ser­te, føl­ger opp:

– Det var ikke noen gle­de­lig be­skjed å få rett før som­mer­fe­rien. Men det er tid­lig i pro­ses­sen ennå. Om­fang og frem­drifts­plan er ikke kla­re, fast­slår Strand­brå­ten.

FOR ORDENS SKYLD

Noen pre­si­se­rin­ger, for ordens skyld:

Om le­der­lønn i 2016 er det å si at det var skif­te av adm.dir. i lø­pet av året; Tor Hen­ning Ram­fjord slut­tet og Fro­de Jen­sen over­tok. Det opp­git­te be­lø­pet gjel­der beg­ge.

Egent­lig var det 2014 an­sat­te ved ut­gan­gen av 2016. Det opp­git­te tal­let på 1700 tar høy­de for de som da var in­ne i opp­si­gel­ses­pe­rio­de.

Om­set­ning og re­sul­tat i 2015 er ikke helt iden­tisk i Fædre­lands­ven­nens «van­li­ge» regn­skaps­gra­fikk og over­sik­ten som går leng­re til­ba­ke. Det skyl­des at vi har brukt dol­lar­kurs per 31.12.2016 i den «van­li­ge» gra­fik­ken, men kurs per 31.12.2015 i den sto­re over­sik­ten. (Der be­nyt­tes års­slutt­kurs for hvert år.)

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Fra det hvi­te byg­get t.v. i bil­det sty­res mil­li­ard­bu­tik­ken Na­tio­nal Oil­well Var­co Nor­way, hvis 2016-tall do­ku­men­te­rer en eks­trem ned­tur. I de gule og røde byg­ge­ne oppe t.h. hol­der kon­kur­ren­ten Mhwirth til. Der har man også sitt å stre­ve med; mar­ke­det for off­shore bore­ut­styr er så tørt at det bur­de ut­ste­des var­sel om skog­brann­fare.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Fro­de Jen­sen i Na­tio­nal Oil­well Var­co Nor­way AS på Dvergs­nes i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.