Ak­ti­vi­tets­plikt med inn­hold

Un­ge på so­sial­hjelp i Kris­tian­sand skal i ak­ti­vi­tet in­nen to døgn. Det er et rik­tig og vik­tig til­tak, som også må fyl­les med rik­tig og vik­tig inn­hold.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

En av de al­ler størs­te ut­ford­rin­ge­ne i vårt sam­funn er alle de un­ge men­nes­ke­ne som er i stand til å job­be, men som fal­ler uten­for ar­beids­li­vet. «Un­ge uføre» har dess­ver­re blitt et be­grep, som også fyl­les med sta­dig fle­re men­nes­ker. Til tross for åre­lang po­li­tisk fo­kus på det­te fe­no­me­net øker an­tal­let. I mai vis­te tall gjen­gitt i VG at 13.399 per­soner mel­lom 20 og 29 år er på uføre­trygd. Det er en øk­ning på 1200 på ett år. Og mer enn en for­dob­ling på ni år.

Å gi un­ge men­nes­ker som mot­tar so­sial­hjelp noe å gjø­re, raskt, vil for­hå­pent­lig bi­dra til at de ras­ke­re kan få en fot in­nen­for ar­beids­li­vet.

Det er svært vik­tig at men­nes­ker på uføre­trygd ikke stig­ma­ti­se­res. Hver og en av dem har vært gjen­nom et langt løp med grun­di­ge, in­di­vi­du­el­le vur­de­rin­ger. Man­ge men­nes­ker er ikke i stand til å del­ta i ar­beids­li­vet. De har en grunn­leg­gen­de rett til en trygd å leve av.

Sam­ti­dig er det vik­tig å leg­ge til ret­te for at alle som er i stand til å bi­dra i ar­beids­li­vet, får en mu­lig­het til det. Del­ta­kel­se på den­ne are­na­en er vik­tig for den en­kel­te og for vår fel­les vel­ferd.

For å lyk­kes med det­te er det helt av­gjø­ren­de at de un­ge ikke fal­ler av i skole­lø­pet el­ler ved over­gan­gen til jobb­mar­ke­det. Også der­for er til­ta­ket som nå gjen­nom­fø­res i Kris­tian­sand så vik­tig. Et­ter en lov­end­ring ved nytt­år har alle un­der 30 år som mot­tar øko­no­misk so­sial­hjelp fra NAV ak­ti­vi­tets­plikt. I Sør­lan­dets ho­ved­stad gjel­der det­te 450 per­soner. De skal nå kom­me i ak­ti­vi­tet in­nen 48 ti­mer.

So­sial­hjelp er iføl­ge Sta­tis­tisk sen­tral­byrå én av tre ho­ved­vei­er inn til uføre­trygd, ved si­den av ar­beids­le­dig­het og helse­pro­ble­mer. Å gi un­ge men­nes­ker som mot­tar so­sial­hjelp noe å gjø­re, raskt, vil for­hå­pent­lig bi­dra til at de ras­ke­re kan få en fot in­nen­for ar­beids­li­vet.

Men en slik rask ak­ti­vi­tets­plikt stil­ler også sto­re krav til Nav. De un­ge må in­nen kort tid få en in­di­vi­du­ell vur­de­ring, og vik­tigst av alt: de må få del­ta i en type ak­ti­vi­tet som er både me­nings­full og re­le­vant. Kla­rer Nav i sam­ar­beid med and­re ak­tø­rer å bi­dra til det, er det grunn til å håpe man­ge av de som i dag mot­tar so­sial­hjelp, ikke en­der på and­re trygde­ord­nin­ger, men i ar­beids­li­vet.

Heidy Døsvik leder Nav Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.