Skal ha skrudd av te­le­fo­nen før dra­pet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no

Her går Ja­kob Has­san (14) og den draps­til­tal­te 16-åringen inn på bus­sen og drar sam­men til Lund. Noen mi­nut­ter se­ne­re for­svin­ner sig­na­let fra 16-årin­gens te­le­fon.

Over­våk­nings­bil­der fra bus­sen vi­ser at de to gut­te­ne gikk på bus­sen klok­ka 15.25. Po­li­ti­ets gjen­nom­gang av mo­bil­tra­fik­ken vi­ser at sig­na­let fra 16-årin­gens te­le­fon for­svant klok­ka 15.33.

– Det­te kan skje av tre grun­ner. En­ten at te­le­fo­nen er satt i fly­mo­dus, at den slås av el­ler at den be­fin­ner seg uten­for dek­ning. Det sis­te er helt usann­syn­lig iføl­ge tele­ope­ra­tø­ren, etter­som det­te er midt i Kris­tian­sand sen­trum. Vi ser også at te­le­fo­nen til Ja­kob frem­de­les er på­kob­let net­tet, sa spe­sial­et­ter­fors­ker Cato Mei­jer i sitt vitne­mål i Kris­tian­sand ting­rett.

«VITNER OM ET KALDT HODE»

Mei­jer men­te ana­ly­sen av mo­bil­tra­fik­ken vis­te at 16-åringen had­de «en be­visst­het rundt det å leg­ge igjen elek­tro­nis­ke spor». Han trakk blant an­net frem at 16-åringen skrud­de ut bat­te­ri­et på Ja­kobs mo­bil­te­le­fon et­ter dra­pet.

– Det vitner om et kaldt hode et­ter de vold­som­me hand­lin­ge­ne, sa Mei­jer.

Gut­tens for­sva­rer, Svein Kje­til Stalle­mo, pro­te­ster­te mot Mei­jers ka­rak­te­ris­tikk og på­pek­te at sig­na­ler fra 16-årin­gens mo­bil­te­le­fon er fan­get opp en rek­ke ste­der i nær­he­ten av åste­det.

– Blant an­net snak­ket han i te­le­fo­nen mens han sto på åste­det, sa Stalle­mo.

Stalle­mo frem­he­vet også at det var Ja­kob som le­det an da de tok bus­sen sam­men til Lund.

– Det var Ja­kob som tryk­ket på stopp­knap­pen, sa 16-åringen i sin for­kla­ring.

Dis­se opp­lys­nin­ge­ne og de elek­tro­nis­ke spo­re­ne blir sen­tra­le når ret­ten skal vur­de­re i hvil­ken grad dra­pet på Ja­kob var plan­lagt. 16-åringen har av­vist at han plan­la dra­pet, men sier at han har tenkt på å dre­pe Ja­kob for­di han føl­te seg dår­lig be­hand­let av 14-åringen.

BRUKTE IKKE BUSSKORTET

16-åringen har er­kjent at han skrud­de ut bat­te­ri­et på Ja­kobs mo­bil­te­le­fon et­ter å ha kniv­stuk­ket 14-åringen, og at han gjor­de det­te for å skju­le spor.

Po­li­ti­ets tek­nis­ke un­der­sø­kel­ser har også vist at den tiltalte 16-åringen brukte busskortet sitt da han tok bus­sen fra Ka­russ sko­le til sen­trum klok­ka 14.12. Det gjor­de han der­imot ikke da han og Ja­kob tok bus­sen sam­men til Lund klok­ka 15.30.

Un­der­sø­kel­se­ne har el­lers vist at de to snak­ket sam­men på te­le­fon rundt klok­ka 15. De skal da ha av­talt å mø­tes på kjøpe­sen­te­ret San­dens. Over­våk­nings­bil­der fra San­dens vi­ser at de to var sam­men på sen­te­ret kort tid se­ne­re. Fra klok­ka 15.15 er mo­bil­te­le­fo­ne­ne til Ja­kob og tiltalte på sam­me sted og flyt­ter seg opp­over i Mar­kens.

Te­le­fo­nen til tiltalte er borte fra net­tet fra 15.33 til rundt klok­ka 16. Da vi­ser po­li­ti­ets gjen­nom­gang at te­le­fo­nen hans øns­ker å kob­le seg på net­tet igjen, og den da be­fin­ner seg ved Start­hal­len. Noen mi­nut­ter se­ne­re for­svin­ner sig­na­let igjen.

KASTET DRAPS­KNI­VEN I SKOGEN

Mens Ja­kob Has­san og Tone Ile­bekk lig­ger kri­tisk ska­det i skole­går­den går 16-åringen mot Shell Val­hal­la. Han har for­klart at han ble sli­ten og tørst og gikk til ben­sin­sta­sjo­nen for å kjø­pe seg en flas­ke vann. Også her ble 16-årin- gen fan­get opp av et over­våk­nings­ka­me­ra.

Tiltalte har for­klart at han tok bus­sen hjem og kastet draps­vå­pe­net i skogen. Kni­ven han brukte var en but­ter­fly­kniv han kjøp­te på en kon­fir­mant­tur til La­ti­va i 2016. Det­te er en kniv som er ulov­lig å kjø­pe og eie i Nor­ge. Den har et ti centi­me­ter langt kniv­blad og kan fol­des sam­men.

Po­liti­over­be­tjent Ar­vid Bjel­kå­sen i Kri­pos for­tal­te i ret­ten man­dag at de tek­nis­ke un­der­sø­kel­se vis­te at det var dna fra beg­ge draps­of­re­ne på den­ne kni­ven. Po­li­ti­et har også kon­klu­dert med at så­re­ne til de drep­te stem­mer over­ens med at det var den­ne kni­ven 16-åringen brukte.

Bjel­kå­sen vis­te også bil­der av de drep­tes klær, som ty­de­lig vis­te at de had­de blitt kniv­stuk­ket en rek­ke gan­ger.

FOTO: OVERVÅKNINGSFOTO

Her går den tiltalte 16-åringen inn på bus­sen sam­men med Ja­kob Has­san (14). En halv­time se­ne­re har den da 15 år gam­le gut­ten kniv­stuk­ket Has­san og 48 år gam­le Tone Ile­bekk i skole­går­den til Wilds Min­ne sko­le.

FOTO: PO­LI­TI­ET

Den­ne ves­ten had­de Ja­kob Has­san på seg da­gen han ble drept.

Det var den­ne kni­ven 16-åringen sier han brukte da han drep­te Tone Ile­bekk og Ja­kob Has­san.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.