– Det er ikke noe big deal, jeg er ikke en se­rie­mor­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU EIVIND KRISTENSEN

Den dob­belt­draps­til­tal­te 16-åringen var svært in­ter­es­sert i An­ders Behring Brei­vik og se­rie­draps­menn.

– I en pe­rio­de had­de jeg be­stemt meg for å bli psy­ko­log da jeg ble eld­re. Jeg be­gyn­te å se litt på vis­se per­soner for å se hvor­dan hjer­nen til sån­ne folk fun­ge­rer, sier 16-åringen i sin for­kla­ring.

Et­ter­forsk­nin­gen har av­dek­ket at den tiltalte gut­ten har søkt nes­ten 1721 gan­ger på skole­mas­sa­kre, vold og drap på net­tet.

Spe­si­elt var han in­ter­es­ser i en be­stemt se­rie­draps­mann som ikke er tatt, Zo­diac. Dess­uten søk­te han en rek­ke gan­ger på ter­ro­ris­ten An­ders Behring Brei­vik.

– Hva ten­ker du om det han gjor­de? Vil­le stats­ad­vo­kat, ak­tor Jan Tallak­sen vite i Kris­tian­sand ting­rett.

– Det var ikke greit, sier 16-åringen.

Ak­tor vi­ser til at tiltalte i po­liti­av­hør har sagt at han sym­pa­ti­se­rer med me­nin­ge­ne til Brei­vik.

– Jeg er ikke høyre­eks­trem, men be­fin­ner meg på høyre­si­den i po­li­tik­ken, sier tiltalte.

Ak­tor spør 16-åringen om det er rik­tig at han har pleid å gjø­re en spe­si­ell hil­sen som Brei­vik gjor­de, en hil­sen som er van­lig i høyre­eks­tre­me mil­jø­er.

– Det var bare for tull, og en hil­sen til en spe­si­ell per­son, sier 16-åringen.

To­ve Karl­sen West­by, bi­stands­ad­vo­kat til de etter­lat­te et­ter Tone Ile­bekk (48) kon­fron­te­rer tiltalte med at han i det førs­te po­liti­av­hø­ret sagt føl­gen­de i en kom­men­tar til draps­hand­lin­ge­ne:

«Det er ikke noe big deal, jeg er ikke en se­rie­mor­der»

– Opp­før­se­len min var vel­dig teit i det førs­te av­hø­ret. Jeg har fun­net ut at det li­ke­vel var en stor sak, sier 16-åringen i Kris­tian­sand ting­rett man­dag.

– Har du hatt tan­ker om å dre­pe noen før 5. de­sem­ber? spør Karl­sen West­bye.

– Jeg har tenkt tan­ken, som sik­kert man­ge and­re, uten at jeg har gjort det.

– Hvor­for måt­te du dre­pe Tone også? spur­te bi­stands­ad­vo­kat Kris­ti­ne Ei­de.

– Jeg føl­te nes­ten at det var lagt opp til det. Det var så til­gjen­ge­lig, sier tiltalte.

På spørs­mål om hva han ten­ker nå om at han er blitt dob­beldraps­mann, sva­rer han:

– Jeg sy­nes det var en me­nings­løs hand­ling. Sy­nes ikke det var et lurt valg, og jeg ang­rer.

– Hva er det du ang­rer? Spør Tallak­sen.

– Jeg ang­rer ikke bare for min del, men for alle som har blitt ram­met av hen­del­sen, sier tiltalte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.