Asia­tisk res­tau­rant åp­ner

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MAGNUS N. SKOGEDAL

For nes­ten to år si­den steng­te Slak­ter Sø­ren­sen dø­re­ne på Ned­re Torv. Om kort tid åp­ner den asia­tis­ke res­tau­ran­ten Monsoon i de sam­me lo­ka­le­ne.

– Vi har følt at det har mang­let en god, asia­tisk res­tau­rant her i byen. Når det åp­net seg en mu­lig­het for å gjø­re noe med det så be­nyt­tet vi oss av den, sier dag­lig leder av Mat & Ute­liv, Ro­ger San­de.

An­led­nin­gen var sten­gin­gen av fle­re res­tau­ran­ter og ka­fe­er på Ned­re Torv, på grunn av byg­gin­gen av par­ke­rings­hus. Si­den den gang har Slak­ter Sø­ren­sen åp­net på ny i Mar­kens, og der­med kun­ne noe nytt åp­nes på Ned­re Torv.

Res­tau­ran­ten har fått nav­net Monsoon. Vær­fe­no­me­net er sør­øst-asia godt kjent med, og det er der­fra man­ge av mat­ret­te­ne kom­mer.

ÅP­NER OM KORT TID

– Me­ny­en vil bli vel­dig va­riert, med et fo­kus på sør­øst-asia. Her kan du få mat fra land som Ki­na, Viet­nam og Thai­land, for å nev­ne noen, sier San­de.

In­nen­dørs er det plass til 80– 90 gjes­ter, og rundt det sam­me uten­dørs på Torvet om som­mer­en.

– GLEDER MEG

– Jeg gleder meg til å få alle an­sat­te i gang, og få tes­tet ut lo­ka­le­ne. De fles­te kris­tian­san­de­re har sav­net å kun­ne bru­ke Torvet, og vi hå­per vi kan ska­pe et sted hvor folk kan kose seg, sier av­de­lings­le­der Ma­ri­ann Asp.

Mat & Ute­liv-kje­den har nå åtte res­tau­ran­ter i byen, i til­legg til én som dri­ves i sam­ar­beid med fol­ka bak Palme­sus. Her­lig Land, Slak­ter Sø­ren­sen, Pat­ricks, Toll­bo­den, Chris­ti­ans­sand Brygg­hus, All Inn og Pa­pi­to.

– VIK­TIG DEL AV MILJØET

Dag­lig leder i Kvad­ra­tur­for­enin­gen, Ha­rald An­der­sen, sier at res­tau­ran­te­ne på Ned­re Torv vil få en vik­tig po­si­sjon frem­over.

– I uke­ne frem­over nå vil ting fal­le mer på plass, og torvet blir fi­ne­re enn noen gang. Det vil bli ny in­ter­es­se rundt om­rå­det når det åp­ner, og res­tau­ran­te­ne er en vik­tig del av miljøet vi ska­per der. De­res til­bud er med på å få folk til å ta Torvet i bruk, sier han.

FOTO: MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL

Av­de­lings­le­der for Monsoon, Ma­ri­ann Asp (t.v.), og as­sis­te­ren­de res­tau­rant­sjef Alex­and­ra Grønås.

MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL FOTO:

Monsoon åp­ner om kort tid, av­hen­gig av når Torvet blir fer­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.