Ut­set­ter tor­våp­nin­gen til ons­dag

Faedrelandsvennen - - NYHETER - LENA RUSTAN FIDJESTAD

Et­ter in­spek­sjon fra Kris­tian­sand kom­mu­ne, er det igjen be­slut­tet å ut­set­te åp­nin­gen av Ned­re Torv.

Hel­le­ne på Ned­re Torv er på plass igjen, og i går gjen­nom­før­te Kris­tian­sand kom­mu­ne en in­spek­sjon for å vur­de­re åp­ning av om­rå­det. Kom­mu­nens kon­klu­sjon er at åp­nin­gen nok en gang skal ut­set­tes.

Ons­dag set­tes som ny dag for del­vis åp­ning, hvor pub­li­kum vil få til­gang til ute­ser­ve­rings­om­rå­de­ne til res­tau­ran­te­ne i kvar­tal 32 – Her­lig Land, Star­bucks, Jo­nas B. Gun­der­sen, og et nytt res­tau­rant­kon­sept fra Mat og Ute­liv.

SOM­MER PÅ TORVET

Tors­dag leg­ges det til ret­te for ar­ran­ge­ring av Som­mer på Torvet, med de­ler av Ned­re Torv frem­de­les stengt. Area­let vil åp- nes fra midt­en av Dom­kir­ka og fram til Mar­kens gate, med unn­tak av om­rå­de­ne uten­for Spare­ban­ken Sør og Kris­tian­sand folke­bi­blio­tek – hvor det iføl­ge kom­mu­nen er en del gjen­stå­en­de ar­beid.

Torvet ble stengt i sep­tem­ber for to år si­den, i for­bin­del­se med byg­ging av par­ke­rings­an­legg un­der bak­ken. Et­ter den tid har åp­nin­gen blitt ut­satt en rek­ke gan­ger.

– Det vik­tigs­te for oss er at area­le­ne er som be­skre­vet, og at vi får do­ku­men­ta­sjon på det før kom­mu­nen over­tar og åp­ner Torvet igjen, for­tel­ler råd­gi­ver i Kris­tian­sand ei­en­dom, Ei­nar Hans­sen.

STEG FOR STEG

Den­ne uka vil ikke torv­hand­le­re slip­pe til, og det vil veks­les mel­lom hvil­ke de­ler som er åp­net og luk­ket grun­net res­te­ren­de ar­beid. Kirke­gata vil også fort­satt hol­des stengt.

På Øv­re Torv er ikke ar­bei­det av­slut­tet, og iføl­ge Jon Bjør­gum, dag­lig leder i Torv­par­ke­ring, blir ikke gjer­de­ne her fjer­net før nær­me­re 1. juli.

Åp­nin­gen av selve par­ke­rings­hu­set er ut­satt, etter­som det fort­satt gjen­står en del ar­beid un­der bak­ken. Jon Bjør­gum kan ikke opp­gi en dato for åp­ning, men an­slår at det åp­ner i midt­en av juli.

– Det er fort­satt litt usik­kert. Det er en del ting som ikke har gått vår vei. Vi vil være helt sik­re på at alt er i tipp topp stand. Da får vi hel­ler ven­te en uke med åp­nin­gen, sa han til Fædre­lands­ven­nen fre­dag.

Han nevn­te blant an­net at det skal leg­ges et spe­sial­golv i par­ke­rings­hu­set, og at det in­ne­bæ­rer at in­gen and­re hånd­ver­ke­re kan være til ste­de. Det be­tyr at inn­spur­ten tar len­ger tid enn plan­lagt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.