Her hav­na førs­te vann­vog­na

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

De åtte førs­te kon­tei­ner­ne med flaske­vann fra Voss Pro­duc­tion an­kom Kris­tian­sand havn tid­lig man­dag etter­mid­dag. – En merke­dag, sier as­sis­te­ren­de havne­sjef.

– Det er klart det er en merke­dag! Og så du hvor på aler­ten truck­fø­rer­ne var? Det tok 20 se­kun­der fra to­get var in­ne til de var i ferd med å løf­te av kon­tei­ne­re. Noe vi også har fo­kus på, sier as­sis­te­ren­de havne­sjef Tho­mas Gran­feldt jr. til Fædre­lands­ven­nen.

Klok­ka 12.34 tid­lig man­dag etter­mid­dag rul­let nem­lig de førs­te vog­ne­ne med flaske­vann fra Vat- ne­strøm inn på kon­tei­ner­hav­na i Kris­tian­sand.

FRA SKOGS TIL SJØS

Noen mi­nut­ter tid­li­ge­re på Kris­tian­sand sta­sjon tref­fer vi fab­rikk­sjef John Hel­ge Aust­gu­len ved Voss Pro­duc­tion, for an­led­nin­gen iført gul re­fleks­vekst mer­ket med «fø­rer».

– Jeg føl­ger van­net helt til sjøs og har fått lov til å være med de for­skjel­li­ge lo­ko­mo­ti­ve­ne helt fra Vatne­strøm og ned til hav­na, sier Aust­gu­len og fort­set­ter:

– I dag gjen­nom­fø­rer vi en test­le­ve­ran­se med åtte kon­tei­ne­re med flaske­vann. Så kom­mer vil til å øke på un­der­veis når vi og Car­go Nett (som drif­ter trans­por­ten, journ.anm.) blir bed­re kjent med hver­and­re.

350.000 FLASKER

Hver kon­tei­ner tar mel­lom 20.000 og 44.000 flasker, noe som be­tyr at opp mot 350.000 vann­flas­ker fikk bli med den 40 kilo­me­ter lan­ge jom­fru­tu­ren fra de ind­re byg­der til hav­na.

Vann­vog­ne­ne had­de en kort stopp in­ne på selve sta­sjo­nen før et skifte­lo­ko­mo­tiv dro ned vog­ne­ne helt inn på kon­tei­ner­hav­na.

– Her­fra går va­re­ne vi­de­re på den enes­te fer­dig brøy­ta mo­tor­vei­en rundt hele ver­den, nem­lig sjø­vei­en, sa den stol­te as­sis­te­ren­de havne­sje­fen.

7000 FÆR­RE VOGNTOG

Den of­fi­si­el­le åp­nin­gen av det 667 me­ter lan­ge side­spo­ret fra Sør­lands­ba­nen til Voss Pro­duc­tion ble mar­kert tors­dag. Når skinne­trans­por­ten er oppe og går for fullt, med 22 dag­li­ge vog­ner, vil det bety 7000 fær­re vogntog på svin­ge­te inn­lands­vei­er og 20.000 tonn mind­re CO₂ i luf­ta.

Og kan­skje mer et­ter hvert, skal vi tro Gran­feldt jr.

– Vi tror det fort kan bli fle­re med også, når and­re ak­tø­rer får øyne­ne opp for den­ne mu­lig­he­ten, sier han.

FOTO: RICHARD NODELAND

Klok­ka 12.34 rul­let de åtte førs­te kon­tei­ner­ne med Voss-vann fra Vatne­strøm inn på kon­tei­ner­hav­na i Kris­tian­sand.

FOTO: RICHARD NODELAND

As­sis­te­ren­de havne­sjef Tho­mas Gran­feldt (til høy­re) og pro­sjekt­le­der Ed­gar Ha­gen (til ven­st­re) var godt for­nøyd med å se det førs­te gods­to­get fra Vatne­strøm an­kom­me hav­na. Fab­rikk­sjef John Hel­ge Aust­gu­len had­de fulgt van­net hele vei­en fra skogs til sjøs.

RICHARD NODELAND FOTO:

Umid­del­bart et­ter gods­to­get had­de kjørt inn på kon­tei­ner­hav­na var truck­fø­rer­ne på plass for å løf­te av kon­tei­ner­ne med flaske­vann.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.