Al­li­an­se for sam­ar­beid

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ØIDNE REINERTSEN RU­NE

Uni­ver­si­te­tet, NHO og sju sør­lands­ke næ­rings­for­enin­ger har am­bi­sjo­ner om et om­fat­ten­de sam­ar­beid.

– UIA er en av de vik­tigs­te driv­kref­te­ne for ut­vik­lin­gen av lands­de­len. Sam­ar­bei­det som nå inn­gås mel­lom uni­ver­si­te­tet, NHO og næ­rings­for­enin­ge­ne, skal ut­vik­les vi­de­re.

Det skri­ver Ani­ta S. Diet­rich­son, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Næ­rings­for­enin­gen i Kris­tian­sands­re­gio­nen, i en presse­mel­ding.

Tirs­dag blir det høy­ti­de­lig av­tale­sig­ne­ring hos Uni­ver­si­te­tet i Ag­der på Gim­le­moen, men inn­hol­det er klart al­le­re­de:

Næ­rings­for­enin­ge­ne i Kris­tian­sands­re­gio­nen, Grim­stad Næ­rings­for­ening, Aren­dal Næ­rings­for­ening, Lil­le­sand Vekst, Lin­des­nes­re­gio­nen næ­rings­hage, Se­tes­dal Re­gion­råd og Lis­ter Ny­ska­ping, sam­men med NHO og UIA selv, skal ar­bei­de for at næ­rings­li­vet til­byr prak­sis­plas­ser for ak­tu­el­le stu­di­er ved UIA.

Hen­sik­ten er å gi stu­den­te­ne re­le­vant næ­rings­livs­er­fa­ring.

– Næ­rings­for­enin­ge­ne, NHO og UIA vil også vi­dere­ut­vik­le Kom­pe­tanse­tor­get og styr­ke sam­ar­bei­det om bachelor- og mas­ter­opp­ga­ver. Kom­pe­tanse­tor­get i stør­re grad blir brukt for ut­lys­ning av re­le­van­te job­ber for stu­den­ter og ny­ut­dan­ne­de.

In­no­va­sjon er et an­net sam­ar­beids­felt, blant an­net gjen­nom UIA Ny­ska­ping. And­re til­tak er sys­te­ma­tisk mentor­skap fra næ­rings­li­vet, sam­ar­beid om ut­vik­ling av uni­ver­si­tets­by­ene samt etab­le­ring av re­le­van­te pro­sjek­ter der næ­rings­li­vet og UIA sam­men er in­volvert.

– Vi skal også sam­ar­bei­de om et­ter- og vi­dere­ut­dan­ning til­pas­set næ­rings­li­vets be­hov. Og næ­rings­li­vet bør in­volve­res i ut­vik­ling av re­le­van­te stu­di­er, frem­går det av presse­mel­din­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.