Sten­ges om net­te­ne for as­falt­ar­beid

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TOR INGE JØSSANG

15 kilo­me­ter av den sma­le Sule­skar­ve­gen skal as­fal­te­res i som­mer. Det star­ter kom­men­de søn­dag.

Strek­nin­gen blir natte­stengt mel­lom klok­ka 20 og

06. Ar­bei­det star­ter søn­dag

25. juni og skal være fer­dig fre­dag 7. juli.

– Det skal leg­ges as­falt i som­mer fra Sules­kar til Aust-ag­der gren­se in­ne ved Roskrepp­dam­men, opp­ly­ser bygge­le­der for Sir­dals­kon­trak­ten, Fred-jon­ny Wi­kø­ren.

Han har fått en rek­ke te­le­fo­ner. For det ble satt opp et skilt med feil in­for­ma­sjon. Det sto at Sule­skard­ve­gen skal sten­ges i 2 må­ne­der.

– Det er bare noe vas. Skil­tet er fjer­net. Det er en­tre­pre­nø­ren som har satt det opp, men det er feil. Jeg har hatt man­ge te­le­fo­ner, for­tel­ler Wi­kø­ren.

Sule­skar­ve­gen er kjent for å være Sør­vest­lan­dets høy­es­te vei­for­bin­del­se. Den går fra Sules­kar i Sirdal til Brok­ke i Se­tes­dal og vi­de­re over fjel­let til Da­len i Tele­mark og til Høy­dals­mo hvor den tref­fer Hau­ke­liv­egen E134. Si­den vei­en er smal og svin­ge­te, må den sten­ges. El­lers vil­le det blitt mye ryg­ging.

– 12 av de 15 kilo­me­ter­ne skal leg­ges opp i ska­ret et styk­ke. Vi skal gjen­nom­føre to uker med natt­leg­ging av as­falt. På dag­tid er as­fal­tentre­pre­nø­ren vekk for at tra­fik­ken skal kun­ne gå som nor­malt. Det lig­ger 14 da­ger natte­steng­ning in­ne i vars­lings­pla­nen som Sta­tens veg­ve­sen har god­kjent, men det kan bli for­skjø­vet, for­tel­ler Wi­kø­ren.

FOTO: IVAR ANTON NØTTESTAD

Her­fra i ret­ning Se­tes­dal skal vei­en as­fal­te­res. Skil­tet til høy­re i bil­det skal bort. Det har for­talt bi­lis­te­ne at vei­en blir helt stengt i to må­ne­der, noe som ikke stem­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.