Gla­mour fra små­byen

Det var en gang at kvinne­mo­ter fra Man­dal vak­te opp­sikt i Pa­ris. Nå vi­ses de fram igjen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: LARS HOLLERUD lars.hollerud@fvn.no

Den­ne gang på Man­dal mu­se­um, der fyl­kes­ord­fø­rer Ter­je Dam­man lør­dag fikk et stort an­tall kvin­ner til å ap­plau­de­re.

Det skjed­de da han åp­net en utstilling som va­rer til 15. au­gust og som får et kul­tu­relt etter­spill i Bu­en 13. sep­tem­ber.

Den he­ter «Gla­mour fra små­byen», med «mo­ter fra Man­dal i 25 år» som un­der­tit­tel.

– Kjo­le­ne fra Mar­nar kon­fek­sjons­fab­rikk ble solgt over hele lan­det. Noen av dem var til og med re­pre­sen­tert på mote­mes­ser i Pa­ris, Can­nes og Lux­em­bourg.

LO­KA­LE FRØKNER

Det sa fyl­kes­ord­fø­rer Ter­je Dam­man, til et stort og over­vei­en­de fe­mi­nint pub­li­kum.

Han sa også at de an­sat­te, i stor grad lo­ka­le frøkner som vil­le tje­ne noen kro­ner før de gif­tet seg, la­get opp mot 15.000 plagg av 60 mo­del­ler i de bes­te åre­ne før sy­ma­ski­ne­ne på Mar­nar stil­net helt i 1974.

– Bil­der av mo­del­le­ne kun­ne like gjer­ne vært tatt i Hol­ly­wood, sa Dam­man, som også min­net om et be­kla­ge­lig fak­tum:

LAV ANDEL

– Fort­satt er det slik at Sør­lan­det har la­vest andel kvin­ner i ar­beid. Det blir også til­fel­le når den nye stor­kom­mu­nen Man­dal/mar­nar­dal/lin­des­nes er på plass i 2020, på­pek­te fyl­kes­ord­fø­re­ren.

Ikke desto mind­re var kon­fek­sjons­virk­som­he­ten til fab­rikk­sjef Karl Stöhl­ma­cher en kjær­kom­men mot­vekt til Man­dals øv­ri­ge in­du­stri­fore­tak i åre­ne et­ter kri­gen, i pe­rio­den da tau, kjet­tin­ger, bå­ter, spi­ker og be­tong ble la­get i byen.

Sje­fen lok­ket de­sig­ne­re og sy­d­a­mer med lør­dags­fri om som­mer­en og Man­dals rike båt­liv.

Iføl­ge et avis­ut­klipp fra Fædre­lands­ven­nen 4. juni 1960 var de ele­gan­te kjo­le­ne fra Man­dal sær­lig be­reg­net på ho­ved­sta­dens kvin­ner.

Lør­dag var man­ge av kjo­le­ne å se, på duk­ker så vel som på be­sø­ken­de, da om lag 200 fant vei­en til ut­stil­lings­åp­nin­gen.

Ide­en til den fikk av­de­lings­le­der Bir­git­te Sø­ren­sen for ett år si­den, da hun ble in­vi­tert hjem til fab­rikk­sje­fens dat­ter som had­de tatt vare på så mye fra de gyl­ne ti­de­ne.

– Mye kom fra man­ge, men det mes­te som stil­les ut kom­mer fra Nan­ne Stöhl­ma­cher. Det er hun som har gjort den­ne ut­stil­lin­gen mu­lig, sier Sø­ren­sen.

Blant dem som kom var Hil­dur Fjelds­gaard, snart 97 år. Hun var med al­le­re­de fra 1946, året før fab­rik­ken ble ak­sje­sel­skap og året da Karl Stöhl­ma­cher og kona Tor­borg an­sat­te de al­ler førs­te, og le- ke­tøy­ma­ker Finn As­ser var kom­pan­jong.

EVENTYRET UTE

I 1973 døde Karl Stöhl­ma­cher.

Og året et­ter stil­net alle ly­der fra sy­ma­ski­ne­ne. Tor­borg Stöhl­ma­cher syn­tes det var en dår­lig idé at dat­te­ren Nan­ne skul­le ta over.

– Jeg had­de tatt ut­dan­nel­se og var klar. I etter­tid er jeg glad for at det gikk som det gikk. Ti­de­ne for­and­ret seg, og Mar­nar kon­fek­sjons­fab­rikk vil­le uan­sett fått det tøft i et sta­dig har­de­re mar­ked, sier dat­te­ren til han som grunn­la kjole­even­ty­ret i Man­dal.

FOTO: LARS HOLLERUD

Ut­stil­lings­an­svar­lig Bir­git­te Sø­ren­sen (t.v.), for an­led­nin­gen iført an­trekk fra Mar­nar. Der syd­de Eve­lyn Kjær Ro­bert­sen kjo­ler i fle­re år. Nan­ne Stöhl­ma­cher var dat­ter til dis­po­nen­ten og sto klar til å ta over da fab­rik­ken ble lagt ned i 1974.

FOTO: LARS HOLLERUD

Hil­dur Fjelds­gaard, snart 97 år, var til ste­de både på åp­nin­gen og i yng­re ut­ga­ver på veg­gen. Her i prat med Nan­ne Stöhl­ma­cher.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.