Nu­pen-fon­te­nen vil være av­stengt i en uke

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Fra i går og ei ukes tid frem­over vil Nu­pen-fon­te­nen være tørr­lagt.

Det er igjen trøbbel med det tek­nis­ke an­leg­get som pum­per vann til fon­te­ne­ne i Ot­ter­dals­par­ken.

– De sis­te åre­ne har vi hatt kraf­ti­ge ut­ford­rin­ger med drift av an­leg­get. Vi har nå fått en be­vilg­ning på 900.000 kro­ner for å re­pa­re­re det, opp­ly­ser driftsjef Kurt Tan­ge Jen­sen i park­ve­se­net til Fædre­lands­ven­nen.

De sis­te par åre­ne har an­leg­get vært ute av drift i pe­rio­der, og det har vært fle­re re­pa­ra­sjo­ner i hundre­tu­sen­kro­ners-klas­sen. Det var blant an­net en svær over­svøm­mel­se i det tek­nis­ke rom­met un­der bak­ken.

Ar­bei­det star­tet man­dag 19. juni og va­rer ei ukes tid.

– Vi hå­per at van­net er til­ba­ke til sankt­hans­af­ten og har valgt den­ne uka for­di det kun er ett cruise­an­løp, på ons­dag, sier Jen­sen.

ÅP­NET I 1991

Det til­års­kom­ne an­leg­get blir nå mo­der­ni­sert og di­gi­ta­li­sert med nye sty­rings­en­he­ter for strøm og pum­per, og en sik­rings­tav­le med vars­lings­sys­tem om noe svik­ter.

Fon­tene­an­leg­get i den ni mål sto­re par­ken ble åp­net av kong Ha­rald i 1991 foran 10.000 til­skue­re. An­led­nin­gen var by­ens 350-års­ju­bi­le­um, og pri­sen kom på 7,3 mil­lio­ner kro­ner.

I 1980 kjøp­te Ras­mus­sen­grup­pen hele om­rå­det i Øst­re Havn fra sag­bru­ket Ot­ter­dal AS for 20 mil­lio­ner kro­ner. Mot at de fikk byg­ge et nytt bo­lig­kvar­tal, skul­le om­rå­det neden­for Strand­pro­me­na­den bli en of­fent­lig park.

Den­ne de­len ble solgt til kom­mu­nen for 2,5 mil­lio­ner.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Bil­det ble tatt sist tors­dag, da det fort­satt var ri­ke­lig med vann i fon­te­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.