Havne­plan mø­ter mot­stand

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

Miljø­par­ti­et de Grøn­ne me­ner pla­ne­ne for ny havn i Kongs­gård/vi­ge ikke er godt nok ut­re­det. De vil vite hva det kos­ter å flyt­te hav­na og hva det kos­ter å fort­set­te som i dag.

– Vi er så­pass kon­ser­va­ti­ve at vi vil vite hva noe kos­ter før vi sier ja el­ler nei. Og her er det vans­ke­lig å for­stå de øko­no­mis­ke rea­li­te­te­ne, sier Mar­te Rost­våg Ull­tveitMoe, gruppe­le­der i Miljø­par­ti­et.

I dis­se da­ger skal po­li­ti­ker­ne sen­de pla­nen for ny havn i Kongs­gård/vi­ge ut på hø­ring. Men det er ikke alle som støt­ter det­te for­sla­get.

– Her er det mye som er uklart og som bør ut­re­des grun­di­ge­re. Det gjel­der tog­skin­ner og sam­ar­beid med and­re hav­ner. Spørs­må­let er om ikke Kris­tian­sand havn bare må være der den er, sier Vi­dar Klep­pe, gruppe­le­der i De­mo­kra­te­ne.

NY UTREDNING

Miljø­par­ti­et De Grøn­ne vil få de and­re par­ti­ene med på å stan­se pla­nen for ny havn og be om yt­ter­li­ge­re utredning. Iføl­ge for­sla- get blir det ny havn helt fram til da­gens ubåt­kai i Mar­vi­ka. Så skal kon­tei­ner­hav­na på sikt flyt­tes fra sen­trum til Kongs­gård/vi­ge. Det er an­slått at det kan skje om 15 år.

Al­ter­na­ti­vet er at den blir væ­ren­de der den er.

– I den­ne pla­nen er det ikke satt opp noe regne­styk­ke der vi kan sam­men­lig­ne de to al­ter­na­ti­ve­ne. Det er ikke reg­net på hva det vil kos­te å bli igjen i sen­trum og så ut­vik­le Kongs­gård/vi­ge på and­re må­ter, sier par­ti­ets stor­tings­kan­di­dat Bir­te Si­mon­sen som i en år­rek­ke har mar­kert seg som en kri­ti­ker av pla­ne­ne om ny havn.

Mar­te Rost­våg Ull­tveit-moe på­pe­ker at med en flyt­ting til Kongs­gård/vi­ge, blir det be­gren­sin­ger på bruk av om­rå­der, for ek­sem­pel i Mar­vi­ka. Uten havn vil ver­di­en av dis­se om­rå­de­ne sti­ge.

I til­legg me­ner par­ti­et at hen­sy­net til miljøet i Top­dals­fjor­den og man­ge­len på jern­bane­spor ta­ler for å drop­pe en flyt­ting.

– Ny havn i Kongs­gård/vi­ge er en vel­dig gam­mel sak. Og når det tar så lang tid, kan det hen­de at ti­den lø­per fra en. Tog vil bare pres­se seg fram og fram­ti­di­ge ge­ne­ra­sjo­ner skal ha til­gang på en ren fjord. Det er på tide å spør­re seg om det­te er en rett flyt­ting, sier Bir­te Si­mon­sen.

GÅR SIN GANG

Miljø­par­ti­et prøv­de sist tors­dag å få hele pla­nen sendt til­ba­ke til ad­mi­ni­stra­sjo­nen for en ny run­de med ut­red­nin­ger. En stund så det ut til at også Ap vil­le støt­te for­sla­get da sa­ken kom til byog miljø­ut­val­get. De er opp­tatt av at grønt­om­rå­der som for­svin­ner ved Rin­gåsen skal er­stat­tes.

I ste­det ble re­sul­ta­tet at kost­na­der og nye grønt­area­ler skal be­ly­ses i hø­rings­pro­ses­sen som nå star­ter.

– Det fore­lig­ger ikke noen gode ar­gu­men­ter for en ut­set­tel­se av den­ne sa­ken. Det er ikke noen mot­set­ning mel­lom å ut­re­de vi­de­re og fort­set­te den­ne pro­ses­sen, sier Sti­an Stor­buk­ås (Frp), leder i by- og miljø­ut­val­get.

Det er i dag fler­tall i by­sty­ret for å flyt­te hav­na ut av sen­trum og til Kongs­gård/vi­ge.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Det er al­le­re­de havn i Kongs­gård/vi­ge, men pla­nen er at den skal ut­vi­des yt­ter­li­ge­re. Om 15 år kan kon­tei­ner­hav­na flyt­tes ut av byen og til det­te om­rå­det.

FOTO: JAN ERIK LINDJORD

Den­ne skis­sen vi­ser om­fan­get en ny havn kan få. Den vil stan­se ved ubåt­hav­nen i Mar­vi­ka.

FOTO: KJE­TIL REITE

Mar­te Rost­våg Ull­tveit-moe og Bir­te Si­mon­sen i MDG vil ha hele hø­rings­run­den rundt ny havn ut­satt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.