Le­ge fikk spar­ken et­ter fle­re lov­brudd

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL NYGAARD

En le­ge mis­tet job­ben et­ter at han fle­re gan­ger skal ha sett på jour­na­ler han ikke had­de rett til.

Det var NRK som var først ute med ny­he­ten et­ter å ha fått inn­syn i et do­ku­ment fra Fyl­kes­man­nen.

Le­gen skaf­fet seg til­gang til taus­hets­be­lag­te pa­si­ent­opp­lys­nin­ger som han ikke skul­le hatt.

Sø­ke­ne ble oppdaget av en kol­le­ga. De­ret­ter ble det fun­net fle­re ulov­li­ge søk i jour­na­le­ne, og le­gen ble sagt opp.

Or­ga­ni­sa­sjons­di­rek­tør Ni­na Fø­re­land i Sør­lan­det syke­hus sier til NRK at de ser al­vor­lig på hen­del­sen.

– Pa­si­en­ter ved Sør­lan­det syke­hus skal kun­ne ha til­lit til at vårt helse­per­so­nell ikke går inn i jour­na­ler til pa­si­en­ter som de ikke skal ha til­gang til, sier hun.

NRK for­kla­rer at le­gen har lagt frem skrift­li­ge be­kref­tel­ser på at han had­de pa­si­en­te­nes til­la­tel­se, men på grunn av lik­he­ten i for­mu­le­rin­ge­ne, fikk ikke le­gen syke­hu­sets til­lit. An­ne So­fie Sy­vert­sen er fyl­kes­lege i Ag­der- fyl­ke­ne. Hun sier for­hol­det er ulov­lig.

– Man har ikke rett til å skaf­fe seg opp­lys­nin­ger som man ikke har be­hov for i tje­neste­øye­med. Det­te gjel­der selv om man er helse­per­so­nell og har taus­hets­plikt.

Syke­hus­an­sat­te har i ut­gangs­punk­tet kun til­gang til pa­si­en­te­ne i om­rå­det de job­ber i. Alle søk logg­fø­res, og det blir jevn­lig tatt stikk­prø­ver.

Den nå spar­ke­de le­gen har fått bi­stand av Lege­for­enin­gen. Oven­for NRK sier de at de ikke kom­men­te­rer en­kelt­sa­ker, men tar den type sa­ker al­vor­lig.

FOTO: TORE ANDRÉ BAARDSEN

Le­gen, som job­bet ved Sør­lan­det syke­hus, ble sagt opp et­ter å ha søkt på jour­na­ler han ikke had­de til­gang på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.