Lande­sorg et­ter ka­ta­strofe­brann

– En men­nes­ke­lig tra­ge­die vi ald­ri har sett ma­ken til, sier Por­tu­gals stats­mi­nis­ter An­to­nio Cos­ta et­ter den vold­som­me sko­bran­nen som tok minst 62 liv i hel­ga.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

– Vi kom­mer helt sik­kert til å fin­ne fle­re ofre på bak­ken når vi gjen­nom­sø­ker lands­by et­ter lands­by, sier Cos­ta, som har er­klært tre da­ger lande­sorg et­ter stor­bran­nen om lag 200 kilo­me­ter nord­øst for Lisboa.

Over 60 men­nes­ker er inn­lagt på syke­hus med til dels sto­re brann- og røyk­ska­der, og til­stan­den til fle­re av dem be­teg­nes som livs­tru­en­de.

Bran­nen opp­sto tro­lig som føl­ge av et lyn­ned­slag i Pe­dro­gao Gran­de-om­rå­det lør­dag, og et stort om­rå­de med furu- og eu­ka­lyp­tus­bus­ker sto kort tid et­ter i full fyr.

FAN­GET I BILENE

Iføl­ge Por­tu­gals in­nen­riks­mi­nis­ter Jor­ge Go­mes om­kom minst 18 men­nes­ker da de ble fan­get i bilene sine, om­slut­tet av flam­mer og røyk på vei­en mel­lom Fi­gu­eiro dos Vin­hos og Cas­tan­hei­ra de Pe­ra.

– Det er vans­ke­lig å si om de flyk­tet fra flam­me­ne, el­ler om de ble over­ras­ket, sier han.

And­re ofre ble fun­net i av­si­des­lig­gen­de hus, og minst tre lands­byer i om­rå­det er eva­ku­ert. Bran­nen ras­te man­dag mor­gen fort­satt på fire fron­ter.

SKREMT GUTERRES

– Jeg er sjok­kert og skremt over alle liv­e­ne som har gått tapt, sa FNS ge­ne­ral­sek­re­tær António Gu- ter­res søn­dag.

Guterres, som selv er por­tu­gi­ser, var stats­mi­nis­ter i lan­det fra 1995 til 2002 og lo­ver på veg­ne av ver­dens­sam­fun­net støt­te et­ter bran­nen.

– FN er rede til å bi­stå på alle mu­li­ge må­ter, un­der­stre­ker han.

TIL UNNSETNING

Fle­re euro­pe­is­ke land har alt kom­met til unnsetning og sendt brannsluk­nings­fly til Por­tu­gal, der 2.000 brann­mann­ska­per nå kjem­per mot rundt 140 skog­bran­ner av ulik stør­rel­se.

Man­ge av bran­ne­ne er ute av kon­troll, og ter­ren­get er knusk­tørt et­ter en he­te­bøl­ge der grade­stok­ken har krø­pet til over 40 varme­gra­der.

Lyn­ned­slag er ofte alt som skal til, og kun små gnis­ter gjør at flam­me­ne får tak.

TRØSTENDE ORD

Pre­si­dent Mar­ce­lo Re­belo be­søk­te søn­dag Lei­ria-re­gio­nen for å møte of­re­nes fa­mi­li­er, pave Frans kom med trøstende ord fra Va­ti­ka­net og Eu-pre­si­dent Jean-clau- FNS ge­ne­ral­sek­re­tær de Junck­er hyl­let brann­mann­ska­pe­nes mo­di­ge inn­sats.

Por­tu­gal er ikke ukjent med skog­bran­ner og ble også hardt ram­met sist som­mer. Da ble over 100.000 hek­tar lagt i aske på fast­lan­det, og på turistøya Ma­dei­ra mis­tet tre men­nes­ker li­vet i au­gust.

❞ Jeg er sjok­kert og skremt over alle liv­e­ne som har fått tapt.

ANTÓNIO GUTERRES,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.