– Det­te var et an­grep på alle mus­li­mer

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Stats­mi­nis­ter There­sa May fordømmer an­gre­pet uten­for en mos­ké i Fins­bury Park og sier det er på tide at alle bri­ter står opp mot alle for­mer for eks­tre­mis­me.

– Det­te var et an­grep på alle mus­li­mer og et kval­men­de for­søk på å øde­leg­ge re­li­gions­fri­he­ten og and­re grunn­leg­gen­de fri­he­ter, sa May man­dag.

En per­son mis­tet li­vet, og ti and­re er så­ret et­ter at en mann natt til man­dag kjør­te en vare­bil inn i en grup­pe mus­li­mer som ak­ku­rat had­de kom­met ut fra mid­natts­bøn­nen i mos­ke­en i Fins­bury Park i Nord-london.

May gjen­tok det po­li­ti­et sa tid­li­ge­re på da­gen om at gjer­nings­man­nen hand­let ale­ne. Hun sa vi­de­re at po­li­ti­et re­spon­der­te på mel­din­gen om an­gre­pet et­ter ett mi­nutt, og at de er­klær­te det som et ter­ror­an­grep et­ter åtte mi­nut­ter.

Med det for­søk­te hun å til­bake­vise kri­tikk fra fle­re hold om at po­li­ti­et brukte lang tid før de ryk­ket ut et­ter mel­din­gen om an­gre­pet.

FOTO: NTB SCANPIX

Stor­bri­tan­nias stats­mi­nis­ter, There­sa May, tal­te til fol­ket et­ter an­gre­pet i Fins­bury Park man­dag mor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.