Flykt­ning­da­gen er vik­tig

Nor­ge må ta et stør­re an­svar for men­nes­ker på flukt!

Faedrelandsvennen - - MENING - SOLVEIG HESSAA, ak­ti­vist, Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal i Nor­ge

Idag er det Ver­dens flykt­ning­dag, og tan­ke­ne våre går til alle men­nes­ker på flukt. Men­nes­ker som har måt­tet flyk­te fra det de kjen­ner og er glad i, på grunn av krig, kon­flikt og for­føl­gel­se. I år er den­ne da­gen vik­ti­ge­re enn på len­ge, og jeg vil gjer­ne trek­ke frem tre grun­ner som for­kla­rer hvor­for: Først og fremst er Ver­dens flykt­ning­dag spe­si­elt vik­tig i år er for­di vi er in­ne i et valg­år. I sep­tem­ber går vi alle til ur­ne­ne for å be­stem­me hvem som skal lede Nor­ge de nes­te fire åre­ne. Hvil­ke sa­ker som kom­mer til å pre­ge valg­kam­pen og av­gjø­re val­get er enda ikke klart. Hittil ser det dess­ver­re ut til at nes­ten in­gen av de po­li­tis­ke par­ti­ene øns­ker at norsk asyl- og flykt­ning­po­li­tikk skal bli et tema i valg­de­bat­ten.

De po­li­tis­ke par­ti­ene bru­ker mer ener­gi på å svart­male sine po­li­tis­ke kon­kur­ren­ter, fram­for å fron­te egen po­li­tikk på fel­tet. Am­ne­sty kre­ver at Nor­ge tar et stør­re an­svar for men­nes­ke­ne som er stran­det i våre egne nær­om­rå­der ved å ta imot 10 000 asyl­sø­ke­re fra Hel­las og Ita­lia, slik at de kan få søke asyl her til lands. Jeg hå­per po­li­ti­ker­ne våre kan snak­ke om det­te un­der valg­kam­pen, og bi­dra til at Nor­ge blir et fore­gangs­land i Euro­pa. Den and­re grun­nen jeg vil trek­ke frem er an­tall flykt­nin­ger i Euro­pa. Si­den så få asyl­sø­ke­re kom­mer til Euro­pa og Nor­ge nå er det lett å tro at den så­kal­te flykt­ning­kri­sen er over. Men det er den ikke. Re­gje­rin­gen skry­ter av at de, med sin stren­ge asyl­po­li­tikk og sig­na­le­ne det­te sen­der til res­ten av ver­den, har løst pro­ble­met. År­sa­ken til at det kom­mer fær­re asyl­sø­ke­re til Nor­ge er for­di mu­lig­he­ten for flykt­nin­ge­ne til å rei­se via lan­de­ne på Bal­kan er stengt, og for­di EU har inn­gått en av­ta­le med Tyr­kia. Av­ta­len går ut på at de skal hind­re flykt­nin­ge­ne som be­fin­ner seg i lan­det fra å rei­se vi­de­re til Euro­pa. S ann­he­ten er at folk fort­satt li­der. I Euro­pa byg­ges det mu­rer, gren­ser sten­ges og lo­ver end­res for å hind­re at men­nes­ker på flukt kan søke om be­skyt­tel­se her. Av­ta­len mel­lom EU og Tyr­kia er en re­gel­rett heste­han­del der Tyr­kia har fått 3 mil­li­ar­der euro for å være Euro­pas «dør­vakt», og er blitt lo­vet yt­ter­li­ge­re 3 mil­li­ar­der euro.

Ar­tik­kel 14 i Ver­dens men­neske­ret­tig­hets­er­klæ­ring slår fast at det er en men­neske­rett å søke asyl. Det­te ble ikke skre­vet for sol­skinns­da­ger, men nett­opp for ti­der hvor sto­re men­neske­grup­per er på flukt og tren­ger be­skyt­tel­se. Av­ta­len med Tyr­kia er et far­lig ek­sem­pel på hvor­dan man er vil­lig til å set­te men­neske­ret­tig­he­te­ne til side, og be­ta­le seg vekk fra sitt an­svar om å gi men­nes­ker på flukt be­skyt­tel­se. Det er der­for helt nød­ven­dig at Nor­ge del­tar i en glo­bal an­svar­for­de­ling for men­nes­ker på flukt. Det be­tyr ikke at Nor­ge skal ta imot alle ale­ne, men at vi sam­men med and­re land kan for­de­le byr­den som nå leg­ges på et lite ut­valg sta­ter. F or det tred­je er Ver­dens flykt­ning­dag en vik­tig på­min­nel­se for oss for­di ny­hets­bil­det ikke len­ger er pre­get av bil­der av flykt­nin­ger el­ler rap­por­ter fra Mid­del­ha­vet. Kri­gen i Sy­ria er in­ne i sitt sjet­te år, i Irak på­går fort­satt kam­pen om Mosul mel-

Sann­he­ten er at folk fort­satt li­der. I Euro­pa byg­ges det mu­rer, gren­ser sten­ges og lo­ver end­res for å hind­re at men­nes­ker på flukt kan søke om be­skyt­tel­se her.

lom den så­kal­te Islams­ke Stat og myn­dig­he­te­ne, og i Af­gha­ni­stan kon­trol­le­rer nå Ta­li­ban fle­re om­rå­der enn noen gang si­den 2001. Sam­ti­dig sit­ter fle­re ti­tall­stu­sen men­nes­ker stran­det i Hel­las og Ita­lia, uten mu­lig­het til å rei­se vi­de­re. Der mø­ter de over­fyl­te mot­tak og et ikke-fun­ge­ren­de asyl­sys­tem. Det­te er blitt hver­dags­kost, og får ikke len­ger mye plass i medie­ne. Vi må ikke glem­me det som skjer! S om Am­ne­sty-ak­ti­vist be­nyt­ter jeg Ver­dens flykt­ning­dag til å sen­de en vik­tig på­min­nel­se til våre po­li­ti­ke­re og dere som skal stem­me på dem: Ta an­svar! Ikke glem flykt­nin­ge­ne! Ikke glem at det hand­ler om men­nes­ker, som deg og meg. Ikke glem at Nor­ge er for­plik­tet til å ta an­svar gjen­nom in­ter­na­sjo­na­le kon­ven­sjo­ner og men­neske­ret­tig­he­te­ne. Det­te er rea­li­te­ten og det skjer nå. Vi må ikke sove!

«Du må ikke sit­te trygt i ditt hjem og si: Det er sør­ge­lig, stak- kars dem! Du må ikke tåle så in­der­lig vel den urett som ikke ram­mer dig selv! Jeg ro­per med sis­te pust av min stem­me: Du har ikke lov til å gå der og glem­me!» (Ar­nulf Øver­land, Du må ikke sove 1937).

Min er­fa­ring er at vi på Sør­lan­det er flin­ke til å bry oss og en­ga­sje­rer oss i å hjel­pe men­nes­ker som tren­ger vår støt­te. Vi må bare bli enda flin­ke­re til å kre­ve at våre folke­valg­te po­li­ti­ke­re gjør det sam­me. La oss sam­men stå opp for men­nes­ker på flukt!

FOTO: NTB SCANPIX

Ver­dens flykt­ning­dag en vik­tig på­min­nel­se for oss for­di ny­hets­bil­det ikke len­ger er pre­get av bil­der av flykt­nin­ger el­ler rap­por­ter fra Mid­del­ha­vet, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.