Hva er islam?

Faedrelandsvennen - - MENING - ASBJØRN BERGH

Fædre­lands­ven­nen skri­ver i le­de­ren 8.6: «For også i Ko­ra­nen dyr­kes em­pa­ti og kjær­lig­het som det sen­tra­le bud­skap». Vel, det er ikke det enes­te som dyr­kes i Ko­ra­nen.

●● Den er i lik­het med Bi­be­len en svært vol­de­lig bok som nep­pe had­de blitt kjøpt inn av bi­blio­te­ket, hvis den var skre­vet i dag. Der fin­ner du en rek­ke opp­ford­rin­ger til grov vold mot dem som ten­ker an­ner­le­des. En dansk fors­ker ana­ly­ser­te grunn­teks­te­ne i 10 for­skjel­li­ge re­li­gio­ner, og islam skil­te seg ut ved å være den mest «kri­gers­ke».

Jeg har i noen år prøvd å dan­ne meg et bil­de av hva islam er, men det er ikke lett. Islam prak­ti­se­res ulikt i de for­skjel­li­ge land og det fin­nes man­ge ret­nin­ger. Fun­da­men­ta­lis­te­ne vil gjer­ne ha oss til å tro at det fin­nes «en islam», men det er ikke til­fel­le. Histo­ri­ke­ren Tom Hol­land sier at islam er hva mus­li­me­ne til en­hver tid gjør den til. Det er kan­skje en god de­fi­ni­sjon.

Høg­skole­lek­tor Solveig Om­land ved Gim­le­kol­len Me­dia­sen­ter har tatt dok­tor­gra­den på 22 mus­lims­ke kvin­ner. Hun kon­klu­de­rer bla. med at man­ge av de tro­en­de mis­ter kon­tak­ten med det nors­ke miljøet og har få et­nis­ke nors­ke ven­ner. Mye av sin islam får de fra «You­tube-pre­di­kan­ter». Der fin­nes det mye rart og mye skrem­men­de.

Så det kan fin­nes mus­li­mer i Nor­ge og her på Sør­lan­det som er iso­lert fra det nors­ke miljøet og får sine re­li­giø­se tan­ker and­re ste­der enn i den lo­ka­le mos­ke­en. Kan­skje en av dem er dr. Za­kir Naik. Ikke hørt om han? Vel, det bur­de du, for han har snart 17 mil­lio­ner føl­ge­re på Face­bo­ok og er med på å for­me da­gens un­ge, sik­kert også her i byen. Han er sala­fist og me­ner f.eks. at ho­mo­fi­le og fra­fal­ne skal dre­pes og det ikke skal byg­ges kir­ker i hans drømme­sam­funn.

Over hele ver­den skjer det en «ara­bi­fi­se­ring» av mus­li­me­ne. Det er tra­gisk og kan få al­vor­li­ge føl­ger for­di det in­ne­bæ­rer en in­to­le­rant og hate­full islamsk tanke­gang. Her i byen had­de vi en le­den­de imam som sann­syn­lig­vis var sala­fist. Han ble hel­dig­vis spar­ket, men iføl­ge Fædre­lands­ven­nen var det man­ge i me­nig­he­ten som be­kla­get det­te og støt­tet ham. Vi som står uten­for und­res: Hva skjer og hva står egent­lig by­ens mus­li­mer for?

Det fin­nes li­be­ra­le mus­li­mer som er vår vest­li­ge tanke­gang nær. Jeg kan nev­ne navn som Maajid Na­waz, Amina Wa­dud

el­ler Lin­da Noor, men mitt inn­trykk er at de har lite gjen­nom­slag i mos­ke­mil­jø­ene. Islam­net er fort­satt Nor­ges størs­te mus­lims­ke ung­doms­or­ga­ni­sa­sjon og det er be­kym­rings­fullt.

Hva blir frem­ti­dens islam her i lan­det? Jeg vet ikke, vet du?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.