Miljø­bløff x 2

Faedrelandsvennen - - MENING - MAGNE LUND, Kris­tian­sand

Jeg er så naiv at jeg trod­de at jour­na­lis­ter er så oppe­gå­en­de at de viss­te at de som vir­ke­lig for­bru­ker olje og slip­per ut miljø­far­li­ge gas­ser er fly og sto­re bå­ter, men der tok jeg feil.

I lør­dags­ut­ga­ven til Da­gens Næ­rings­liv er det viet en hel side til sjefs­ana­ly­ti­ker i Nor­dea, Ti­na Salt­vedt. Hun er så po­li­tisk kor­rekt at hun sier klart fra at Do­nald Trump er teit, mens Gro Har­lem Brundt­land er hel­ten hen­nes. Pak­ker det selv­sagt inn i pe­ne­re ord­valg.

På spørs­mål om hva som er vik­tigst i valg kam­pen sva­rer hun kli­ma og ener­gi. På spørs­mål om fe­rie for­tel­ler hun at hun de­ler opp fe­rien og har alt vært i Ja­pan, War­sza­wa og New York. In­gen spørs­mål fra jour­na­lis­ten om hun syk­let dit si­den kli­ma er så vik­tig for hen­ne. Hun har alt for­uren­set mer på sin fe­rie enn en ben­sin bil gjen­nom et helt liv.

Lo­kalt har våre fyl­ker, Kris­tian­sand kom­mu­ne og Avi­nor splei­set på bryg­ge på Kje­vik til en haug med pen­ger. Vel­dig gøy sy­nes visst man­ge.

Så gøy at de som tar bå­ten til Kje­vik, som bru­ker die­sel el­ler ben­sin, skal få lig­ge der helt gratis. Utro­lig at jen­te/gut­te-klub­ben grei skal få lov til å bru­ke av fel­les­ska­pets pen­ger på det­te, mens de som prøv­de å dri­ve en fly­buss ikke fikk en kro­ne i støt­te for der var det ikke pen­ger. Det er jo ikke så kult å støt­te en fly­buss som frak­ter stu­den­ter, pen­sjo­nis­ter og de and­re som ikke har råd til å la bi­len stå til en rå­dyr av­gift på par­ke­rin­gen. In­gen kri­tis­ke spørs­mål fra noen jour­na­lis­ter her hel­ler. Nei­da, la de som ikke ha råd til el­bi­ler, bå­ter til fly­plas­sen, el­ler fly i det hele tatt, de skal få be­ta­le ek­sta miljø­av­gif­ter i bom­men på veg til barne­hage og jobb. Nå job­ber SAS og de and­re fly­sel­ska­pe­ne som gale for å fjer­ne flysete­av­gif­ten, men skul­le vi ten­ke mil­jø, bur­de den vel vært tre­dob­let.

Det er jo ikke så ar­tig for de med pen­ger og makt og som els­ker å hand­le tax free. Det vel­dig ube­gri­pe­li­ge er at po­li­tisk far­ge spil­ler in­gen rol­le i den­ne kjempe­bøf­fen. Fly og sto­re bå­ter gi jo inn­tek­ter til kom­mu­ne og stats­kas­sa, så da så. Det sis­te mor­som­me var jo Oslo sin miljø­mi­nis­ter fra MDG som tok fly til Tysk­land for å mot­ta en miljø­pris.

Ja­ja, jour­na­lis­ter er ty­de­lig­vis like lett lur­te som de fles­te po­li­ti­ke­re, men dere lu­rer ikke meg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.