Bi­stands­in­du­stri­en

Faedrelandsvennen - - MENING - TORE E. OLSEN

Ser i norsk og uten­landsk pres­se at norsk bi­stand til ter­ror­or­ga­ni­sa­sjo­ner i Midt­østen er vel­kom­men.

●● Som takk får vi nav­net vårt på skilt sam­men med de mest kjen­te og rå­es­te ter­ro­ris­te­ne de­res. Når UD og UNRWA (FN) ikke for­tel­ler om hvor man­ge sko­ler og of­fent­li­ge bygg i Pa-om­rå­de­ne og Gaza det drei­er seg om, an­tar jeg det er så om­fat­ten­de at det er vans­ke­lig og ha over­sik­ten. At Nor­ge løn­ner fa­mi­lie­ne til de som sit­ter i feng­sel er vel­kjent for de fles­te. Ser nå at løn­nen er ste­get til kr. 30.000,pr. mnd, for fa­mi­lie­ne til de mest ak­ti­ve. Hvis UD me­ner de vil for­lan­ge Nor­ges navn fjer­net i ter­ro­rist­om­rå­de­ne var det mu­li­gens en ide sam­ti­dig å fjer­ne nav­net Pa­le­sti­na på et in­ne­gjer­det om­rå­de på Utøya? Gjer­ne ban­ner og flagg også? Om­rå­det ble i sin tid opp­ret­tet av Ro­ga­land AUF som er den mest ra­di­ka­le grup­pe­ring i AUF. Ste­det er i åre­nes løp blitt brukt til som­mer­treff for ung­doms­or­ga­ni­sa­sjo­nen Fatah Youth.

15 juli 2006 møt­te Jens Stol­ten­berg og Fatah Youth Fa­raj som til­del­te han en t-skjor­te, også AUF le­de­ren fikk t-skjor­te med” Frie Pa­le­sti­na”. Jeg trod­de Nor­ge var et fritt, selv­sten­dig, ude­le­lig og uav­hen­gig Ri­ge. Grl. § 1. Mot­tar gjer­ne kom­men­ta­rer og ut­spill fra de som even­tu­elt er for­nøyd med re­sul­ta­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.