Fra veikaos til «på skin­ner»

Faedrelandsvennen - - MENING - MORTEN TØNNESSEN, 2. stor­tings­kan­di­dat for Vest-ag­der MDG

Fædre­lands­ven­nen skri­ver på le­der­plass 17. juni at veikao­set et par da­ger i for­vei­en vi­ser «at norsk vei­in­fra­struk­tur er sår­bar og at det has­ter med å gjen­nom­føre vei­pro­sjek­te­ne som Nye Vei­er har pla­ner for».

●● Det er en mer­ke­lig på­stand. Veikao­set skyld­tes en kom­bi­na­sjon av sig­nal­feil og dår­lig be­red­skap. Det er vans­ke­lig å se hvor­dan gjen­nom­fø­ring av de mas­si­ve vei­pro­sjek­te­ne i por­te­føl­jen til Nye Vei­er vil­le ha gjort en for­skjell.

Man­ge vil kan­skje bli over­ras­ket over at MDG i vår al­ter­na­ti­ve ver­sjon av «Na­sjo­nal trans­port­plan», for pe­rio­den 2018–2029, øns­ker å bru­ke mye pen­ger på vei­er. 41 pro­sent av mid­le­ne i vår grøn­ne NTP er til vei­for­mål. Den­ne penge­pot­ten vil vi imid­ler­tid ikke bru­ke på dyre, ka­pa­si­tetsø­ken­de vei­er inn til stor­by­ene. Sli­ke vei­pro­sjek­ter vil vi skrin­leg­ge. Der­imot vil vi bru­ke sto­re sum­mer på ved­li­ke­hold av det ek­sis­te­ren­de vei­net­tet, ras­sik­ring og tra­fikk­sik­ker­het.

Med Miljø­par­ti­et De Grøn­nes trans­port­po­li­tikk får vi ikke fle­re vei­er og sjel­den fle­re fi­ler, men vei­ene vil kom­me i bed­re stand. Sam­ti­dig øns­ker vi å gjen­nom­føre uli­ke til­tak for å få tra­fikk­meng­den ned, sær­lig i stor­by­om­rå­de­ne. Sam­men med en sats­ning på kol­lek­tiv­tra­fikk, gan­ge og syk­kel vil det­te gi mind­re køer og bed­re frem­kom­me­lig­het på vei­net­tet. MDGS po­li­tikk er med and­re ord en po­li­tikk for mind­re veikaos.

I en slik po­li­tisk pak­ke har ikke Nye Vei­er noen rol­le å spil­le. Vi øns­ker å leg­ge ned Nye Vei­er. Man­da­tet til Nye Vei­er er i ho­ved­sak å byg­ge fire­felts vei­er, noe som fø­rer til mer bil­bruk, og på sikt nøy­ak­tig sam­me kø­ut­ford­rin­ger som i dag, bare i stør­re om­fang.

Mens re­gje­rin­gen med part­ne­re, Ap og SP vil sat­se mas­sivt på vei­byg­ging, vil MDG sat­se mas­sivt på tog. Byg­ging av geni­stre­ken vil kos­te an­slags­vis 26 mil­li­ar­der kro­ner. Full­fi­nan­sie­ring av Gr­en­lands­ba­nen, den så­kal­te geni­stre­ken, lig­ger in­ne i MDGS al­ter­na­ti­ve trans­port­plan. Det­te in­ne­bæ­rer at MDG vil byg­ge ut Gr­en­lands­ba­nen, mel­lom Pors­grunn og Broke­lands­heia, i lø­pet av 12-års­pe­rio­den 2018–2029. Til sam­men­lig­ning vil re­gje­rin­gen med støtte­par­ti­ene V og KRF kun bru­ke 1,5 mil­li­ar­der på å igang­set­te ar­bei­det i sam­me pe­rio­de, og først full­fø­re ut­byg­gin­gen rundt 2035.

Byg­ging av geni­stre­ken er av­gjø­ren­de for å få ned reise­ti­den Kris­tian­sand-oslo ned mot 3 ti­mer og 20 mi­nut­ter, noe som vil gjø­re to­get til et bed­re al­ter­na­tiv til and­re trans­port­mid­ler på strek­nin­gen, in­klu­dert fly. Vår grøn­ne NTP vi­ser at MDG me­ner al­vor når vi snak­ker om å sat­se på to­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.