Mer de­mo­kra­ti?

Faedrelandsvennen - - MENING - ATLE LARSEN

Å slå sam­men kom­mu­ner med tvang blir om­talt som en måte der man får styr­ket de­mo­kra­ti­et i kom­mu­ne­ne. Hvor­for det? Jeg har hittil hørt bare to ar­gu­men­ter. Beg­ge mer enn al­min­ne­lig tvil­som­me.

●● Det ene at det blir fle­re vel­ge­re bak hver re­pre­sen­tant i kom­mune­sty­ret. Det­te byg­ger på en­kel ma­te­ma­tikk som man læ­rer på barne­sko­len. Kan den bru­kes på en mer kom­pli­sert stør­rel­se som de­mo­kra­ti?

Hvis vi får halv­par­ten så man­ge på stor­tin­get, får vi da dob­belt så mye de­mo­kra­ti i Nor­ge? Det blir jo dob­belt så man­ge stem­mer bak hver re­pre­sen­tant. Fort­set­ter man sli­ke tan­ker, kan man få sta­dig fle­re stem­mer bak hver re­pre­sen­tant. Vi får et få­manns­vel­de. Hvor man til slutt vil ende, er lett å se. Det er feil å bru­ke en­kel ma­te­ma­tikk fra barne­sko­len her. Sta­dig fle­re vel­ge­re bak hver re­pre­sen­tant gir oss ikke mer de­mo­kra­ti.

Det and­re ar­gu­men­tet er at når det blir fær­re po­li­ti­ke­re i kom­mune­sty­ret, vil det bli stør­re kon­kur­ran­se om plas­se­ne. Vi kan få po­li­ti­ke­re som er bed­re skik­ket til opp­ga­ven. Det kan gi bed­re kva­li­tet på den po­li­tis­ke eli­ten.

Det er over­ras­ken­de at de som me­ner det­te, ikke sy­nes å ha fått med seg det som skjer i and­re land. Det kan vir­ke som om noen her hjem­me ikke er i stand til å se at mot­stan­den mot elite­sty­ret vokser i land det er na­tur­lig å sam­men­lik­ne seg med. Det er en øken­de tendens til at vel­ger­ne i and­re land ikke vil ha elite­sty­re og bru­ker stemme­ret­ten sin de­ret­ter. Det blir ikke mer de­mo­kra­ti om vi får en ut­vik­ling som pe­ker mot fle­re elite­po­li­ti­ke­re.

Hva hjel­per det å ga­lop­pe­re, når det er feil ret­ning?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.