Git­mark går ber­serk

Faedrelandsvennen - - MENING - MAKVAN KASHEIKAL, leder av De­mo­kra­te­ne i Nor­ge

Høy­res tid­li­ge­re stor­tings­re­pre­sen­tant fra Vest-ag­der, Pe­ter Git­mark, er opp­rørt over at nord­menn får gi skatte­frie penge­ga­ver til en is­ra­elsk bo­set­ting, skri­ver Da­gen.

●● Fædre­lands­ven­nen for­tel­ler om sto­re sum­mer som nors­ke gi­ve­re via Kar­mel-in­sti­tut­tet gir til en is­ra­elsk bo­set­ting i Sa­ma­ria og Judea (Vest­bred­den). Iføl­ge Da­gen slår Git­mark seg løs med på­stan­der om at den­ne penge­støt­ten til fat­ti­ge jø­der i jø­dis­ke lands­byer på Vest­bred­den er kri­mi­na­li­tet.

Det på­står Høy­re-re­pre­sen­tan­ten til tross for at det ikke fin­nes noen lo­ver som for­byr en norsk or­ga­ni­sa­sjon å hjel­pe fat­ti­ge men­nes­ker uan­sett hvor i ver­den de måt­te bo. Ikke bare er det lov­lig å hjel­pe jø­de­ne som har bo­satt seg i et om­stridt om­rå­de som Is­rael lov­lig ok­ku­per­te fra Jor­dan da Is­rael ble an­gre­pet av Jor­dan i 1967, og som Jor­dan se­ne­re har fra­skre­vet seg. Det gis også skatte­fra­drag til or­ga­ni­sa­sjo­ner som gir bi­drag til hu­ma­ni­tæ­re til­tak i dis­se om­rå­de­ne.

Men Git­mark kal­ler det li­ke­vel kri­mi­na­li­tet og kom­mer med en helt me­nings­løs ut­ta­lel­se. Til Fædre­lands­ven­nen sier han at alle nors­ke bor­ge­re må føl­ge lo­ven og at in­gen re­li­gion kan få sine bor­ge­re til å begå hand­lin­ger som må kal­les kri­mi­nel­le, uten at det­te med­fø­rer straffe­for­føl­gel­se. Han hå­per po­li­ti­et vil åpne etter­forsk­ning av nors­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner som gir penge­støt­te til jø­der bo­satt på Vest­bred­den.

Det bor noen hund­re tu­sen jø­der i det­te om­rå­det som tid­li­ge­re var un­der­lagt det os­mans­ke ri­ket, de­ret­ter kon­trol­lert av Eng­land, og som Jor­dan fikk kon­troll over i 1948 og Is­rael i 1967.

Vi kan mene hva vi vil om det har vært rik­tig el­ler gal po­li­tikk av uli­ke is­ra­els­ke re­gje­rin­ger å til­la­te byg­ging av is­ra­els­ke byer på grunn kjøpt og be­talt av ara­be­re i det­te om­rå­det. Men i dag bor det noen hund­re tu­sen jø­der i Sa­ma­ria og Judea (Vest­bred­den).

Hva me­ner Git­mark skal skje med dis­se jø­de­ne? Han me­ner jo ty­de­lig­vis at de ikke skal mot­ta noen for­mer for hu­ma­ni­tær støt­te. Det hev­der han så­gar er kri­mi­nelt. Skal de sul­tes ut av om­rå­det? El­ler skal de ja­ges bort fra hus og hjem, be­plan­te­de ha­ger og næ­rings­virk­som­he­ter, av sol­da­ter. Skal Vest­bred­den med sen­tra­le jø­dis­ke re­li­giø­se ste­der som pa­tri­ar­ke­nes grav i He­bron gjø­res jø­de­rein? Det er gro­tes­ke hold­nin­ger Git­mark pre­sen­te­rer.

Det skal for­hand­les om Vest­bred­dens frem­tid. Det enes­te for­nuf­ti­ge er å la jø­de­ne som har bo­satt seg her, få fort­set­te å bo i sine hus og hjem, men der­som det etab­le­res en pa­le­stinsk stat må de selv­sagt un­der­leg­ges pa­le­stinsk ju­ris­dik­sjon. Vans­ke­li­ge­re er det ikke. De gjør jo in­gen ska­de. Tvert imot bi­drar jø­de­ne i Sa­ma­ria og Judea med å gi ar­beid til hundre­vis av pa­le­sti­ne­re i sine be­drif­ter. Som nors­ke Pa­le­sti­na­or­ga­ni­sa­sjo­ner øns­ker ned­lagt, slik at pa­le­sti­ner­ne blir ar­beids­le­di­ge. Git­mark me­ner åpen­bart det sam­me.

Det er trist at det fin­nes po­li­ti­ke­re som vil jage jø­der fra hus og hjem og nek­te dem øko­no­misk bi­stand når de tren­ger det. Det er en po­li­tikk vi har sett for mye av opp gjen­nom ver­dens­his­to­ri­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.