Alt star­ter i sko­len

Faedrelandsvennen - - MENING - PETTER N. TOLDNÆS, stor­tings­kan­di­dat for Ven­st­re

Når for­eld­re­ne sen­der den lil­le 6-åringen inn i et klasse­rom for førs­te gang, så be­gyn­ner hun på den vik­tigs­te de­len av li­vet sitt.

●● Det er in­gen­ting uten­om den nær­mes­te fa­mi­li­en som kom­mer til å på­vir­ke li­vet hen­nes mer enn det hun opp­le­ver på sko­len.

En god sko­le le­des av dyk­ti­ge og kva­li­fi­ser­te læ­re­re og skole­le­de­re. De må ha den pe­da­go­gis­ke og fag­li­ge tyng­den som kre­ves for at hvert enkelt barn skal ha det godt, lære og ut­vik­le seg på best mu­lig måte. Ele­ver skal ses, opp­munt­res, til­eg­ne seg kunn­skap og mest­re. For barn som ikke tri­ves, læ­rer ikke.

Hvert barn skal få un­der­vis­ning som er til­pas­set egne ev­ner og ta­len­ter. Læ­rer­ne må få bru­ke ti­den sin på å un­der­vi­se og føl­ge opp ele­ve­ne, i ste­det for på skje­ma­er og by­rå­kra­ti. Det må også bli let­te­re å set­te inn hjelp tid­lig, slik at in­gen barn fal­ler uten­for.

Sko­le­ne bør få til­gang på fle­re ty­per spe­sial­kom­pe­tan­se, som psy­ko­lo­ger og spe­sial­pe­da­go­ger. Da får bar­na den støt­ten de tren­ger, og læ­re­ren kan være læ­rer.

Ven­st­re me­ner at barn for­tje­ner god un­der­vis­ning i alle fag. De skal lære å for­stå ver­den rundt seg og ut­vik­le kri­tisk sans. Kam­pen for de­mo­kra­ti og men­neske­verd, og fun­da­men­tet for mot­stand mot far­lig po­pu­lis­me og kunn­skaps­for­akt – ja, et godt liv og et godt sam­funn – star­ter i sko­len. Der­for vil vi fort­set­te å vi­dere­ut­dan­ne læ­re­re, også i fag som sam­funns­fag, KRLE og IKT, blant an­net.

Det er ikke enkelt å lage en sko­le som er god for ab­so­lutt alle. Men for Ven­st­re er det li­ke­vel må­let. In­gen am­bi­sjon er for høy for sko­len vår.

Det er de som går på sko­le nå som skal løse fram­ti­das ut­for- drin­ger, og det er hva barn læ­rer på sko­len i dag som be­stem­mer om de kan nå sine drøm­mer som voks­ne. Det er der­for vi sier at alt star­ter i sko­len.

Ven­st­re vil la læ­re­ren bru­ke mer tid på bar­na og mind­re på by­rå­kra­ti, at barn som fal­ler uten­for skal få hjelp tid­lig og styr­ke læ­rer­ne med mer vi­dere­ut­dan­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.