Po­li­ti­et øns­ker en klar hold­ning

Po­li­ti­et står fast på at Nor­way Rock bør «vise en klar hold­ning» mot kri­mi­nelt be­las­te­de Mc-klub­ber. Ons­dag skal sa­ken opp i kom­mune­sty­ret i Kvi­nes­dal.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TORGEIR EIKELAND torgeir.eikeland@fvn.no

– Jeg for­står ikke hvor­for det er pro­ble­ma­tisk for Nor­way Rock å vise en ty­de­lig hold­ning mot dis­se kri­mi­nel­le ele­men­te­ne, sier Leif Vagle. Han er leder for po­li­ti­ets spe­sial­av­snitt i Ag­der in­klu­dert or­ga­ni­sert kri­mi­na­li­tet. I for­ri­ge uke ble han spurt til råds av for­mann­ska­pet i Kvi­nes­dal da de be­hand­let en søk­nad om øko­no­misk støt­te til Nor­way Rock. Fes­ti­va­len ar­ran­ge­res på Øy­eslet­ta 7. – 9. juli.

Iføl­ge ved­ta­ket vil kom­mu­nen støt­te fes­ti­va­len med 300.000 kro­ner, men bare der­som den nek­ter inn­gang for per­soner som bæ­rer jak­ke- el­ler vest­mer­ker til­hø­ren­de så­kal­te 1%-klub­ber. Det­te er Mc-klub­ber som Hells An­gels, Ban­di­dos el­ler klub­ber til­knyt­tet dis­se.

«URIMELIG»

Nor­way Rock har over­for Fædre­lands­ven­nen er­klært at de ikke øns­ker å mot­ta støt­te på det­te vil­kå­ret. Det sam­me skjed­de i fjor, men da var det po­ten­si­el­le støtte­be­lø­pet «bare» på 100.000 kro­ner.

– Vi har litt ære å ta vare på vi også, ut­tal­te styre­le­der Bjørn Åge Nil­sen for­ri­ge uke til Fædre­lands­ven­nen. Han ar­gu­men­te­rer blant an­net med at det er urimelig at Nor­way Rock som enes­te mu­sikk­fes­ti­val i Nor­ge skal på­leg­ges det han me­ner er kleskode for sine gjes­ter.

IN­GEN AND­RE

– Er det rik­tig at Nor­way Rock er den enes­te fes­ti­va­len som blir av­krevd det­te, Leif Vagle?

– Vi kjen­ner ikke til at det har vært den­ne ty­pen pro­ble­ma­tikk ved and­re mu­sikk­fes­ti­va­ler. Vi føl­ger dis­se mil­jø­ene tett, og det­te er noe vi vur­de­rer fra til­fel­le til til­fel­le.

– I fjor slapp dis­se klub­be­ne inn på Nor­way Rock med vest­mer­ker, og da skal det ikke ha opp­stått pro­ble­mer. Hvor­for øns­ker po­li­ti­et li­ke­vel at fes­ti­va­len ikke slip­per dem inn?

MC-TREFF

– Det­te hand­ler om å vise en klar hold­ning imot de kri­mi­nel­le ele­men­te­ne knyt­tet til dis­se klub­be­ne. Vi har sett at for ek­sem­pel Mc-treff på Lis­ta har gjen­nom­ført det­te, så da bør det hel­ler ikke være så vans­ke­lig for en mu­sikk­fes­ti­val, sier Vagle. Han var også in­volvert fra po­li­ti­ets side i 2011 da Kvi­nes­dal kom­mu­ne fikk Nor­way Rock med på å sten­ge ute per­soner med den­ne ty­pen mer­ker.

– Vi had­de tid­li­ge­re år sett at med­lem­mer fra dis­se klub­be­ne var in­ne på fes­ti­va­len, og vi rea­ger­te da de øns­ket å etab­le­re en camp i cam­pen, sier Vagle.

Ons­dag skal sa­ken opp i kom­mune­sty­ret i Kvi­nes­dal, og ord­fø­rer Per Svein Kvin­laug (KRF) ven­ter at det kan duk­ke opp al­ter­na­ti­ve for­slag til ved­tak.

Jeg for­står ikke hvor­for det er pro­ble­ma­tisk for Nor­way Rock å vise en ty­de­lig hold­ning mot dis­se kri­mi­nel­le ele­men­te­ne.

LEIF VAGLE, leder for po­li­ti­ets spe­sial­av­snitt i Ag­der

DILEMMA

– Sa­ken har nok kom­met i et litt nytt lys nå som vi vet at Nor­way Rock tak­ker nei til støt­te un­der dis­se vil­kå­re­ne. Vi vil vel­dig gjer­ne støt­te fes­ti­va­len, men vi me­ner sam­ti­dig det er vik­tig å mar­ke­re av­stand til dis­se klub­be­ne når po­li­ti­et er så ty­de­li­ge som de er. Det­te skal vi dis­ku­te­re grun­dig på gruppe­mø­tet nå man­dag kveld, sier ord­fø­re­ren.

Det er Ap som har den størs­te grup­pa i kom­mune­sty­ret med sine ni re­pre­sen­tan­ter. Gruppe­le­der Svein Ar­ne Jer­stad sier det­te:

– Det har vært del­te opp­fat­nin­ger i grup­pa om det­te, så jeg kan ikke for­skut­te­re hva vi kom­mer fram til i vårt gruppe­møte. Vi er vel­dig opp­tatt av å ska­pe gode for­hold og ram­mer for Nor­way Rock, så det­te er et dilemma, sier Jer­stad.

FOTO: JON AN­DERS SKAU

Fra en tid­li­ge­re Nor­way Rock-fes­ti­val. Pi­rat­flagg går greit, men hver­ken po­li­ti­ke­re el­ler po­li­ti øns­ker at Nor­way Rock skal slip­pe inn folk med vest­mer­ker fra kri­mi­nelt be­las­te­de MCklub­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.