Hva er det med hum­le­ne?

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KATHLEEN RANI HA­GEN

SAKPROSA «Hum­le­jakt»

Da­ve Goul­son. Over­set­ter: Hal­vor Kris­ti­an­sen Press «Hum­le­jakt» er ikke den førs­te boka den bri­tis­ke bio­log­pro­fes­so­ren Da­ve Goul­son har skre­vet om hum­ler, og hvem skul­le tro at det var mer enn nok ma­te­ria­le til enda en bok? For det er det nem­lig ri­ke­lig av. Ikke er det bare mer enn nok ma­te­ria­le, men det ma­te­ria­let som er, er me­get in­ter­es­sant.

I «Hum­le­jakt» tar Goul­son oss med på fle­re rei­ser rundt om­kring i ver­den på jakt et­ter sjeld­ne hum­ler. Fra Sa- lis­bury Plain i Eng­land til pam­pa­sen i Ar­gen­ti­na, regn­sko­gen i Ecua­dor og til­ba­ke til elve­leiet langs Them­sen med det skjøn­nes­te vite­be­gjær.

Det hele be­gyn­ner i for­or­det, om en opp­vekst til­bragt sam­men med and­re like sprø og nys­gjer­ri­ge un­ger. Det er ikke så vel­dig mye som for­and­rer seg med al­de­ren, hel­dig­vis.

Selv om ho­ved­fo­ku­set i den­ne boka er hum­le­ne, blir hum­le­ne be­skre­vet i et stør­re per­spek­tiv og satt i sam­men­heng med ver­dens bio­lo­gis­ke mang­fold.

Om mang­fol­det blant hum­ler er stort, kan mang­fol­det blant in­sek­ter og i grup­per vi­de­re over det igjen – de vir­vel­løse dy­re­ne – nød­ven­dig­vis bare være enda stør­re.

Goul­son ev­ner å be­skri­ve hvor fan­tas­tisk det­te mang­fol­det er, gjen­nom å ta ut­gangs­punkt i hum­le­ne. Som en bo­ta­nikk­pro­fes­sor sa til meg og mine med­stu­den­ter en gang: «For­de­len med bio­lo­ger er at de er in­te­res- sert i alt, men ulem­pen er at de ikke kla­rer å be­stem­me seg.»

Slik er det også med Goul­son, som i hum­le­jak­ten ofte tar til å be­skri­ve fug­ler, patte­dyr, rep­ti­ler og plan­ter, før han li­ke­som kom­mer på hva felt­ar­bei­det hans egent­lig hand­ler om: å fin­ne og kart­leg­ge sjeld­ne hum­le­ar­ter. Det­te er bare til for­del for boka, og bi­drar til at den er vel­dig mye mer enn bare tørr sakprosa.

I dis­se da­ger kan det vir­ke som om hum­ler er i vin­den, vi hø­rer om dem i man­ge uli­ke sam­men­hen­ger – som vik­ti­ge pol­li­na­to­rer og bi­drags­yte­re til ver­dens mat­pro­duk­sjon. Hum­le­jakt bi­drar til mer in­for­ma­sjon og et mer ny­an­sert bil­de på det­te, sam­ti­dig som den stil­ler vik­ti­ge etis­ke spørs­mål.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.