Histo­ri­en om fa­mi­li­en din

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ANETTE OS

NOVELLER «Fa­mi­li­en din»

Nora Ei­de Flam­me

Alle har en fa­mi­lie. Men noen av dem er von­de.

Det er en rød tråd i no­vel­le­ne til de­bu­tant Nora Ei­de. Per­sone­ne det hand­ler om, er en­som­me, også i sin egen fa­mi­lie. No­vel­le­ne har tit­ler som vi­ser til­ba­ke på re­la­sjo­ne­ne dine, som selv­sag­te «For­eld­re­ne dine», «Søst­re­ne dine», «Na­bo­ane dine», men også mer uven­te­de «Ar­men din» og «Ulyk­ken din». Alt i alt gans­ke traus­te tit­ler, men no­vel­le­ne er langt fra traus­te.

Alle har en fa­mi­lie. Og sånn sett kla­rer Ei­de å ska­pe bånd til le­se­ren sin. Den førs­te no­vel­len hand­ler om en vok­sen kvin­ne som skal møte sine nye for­eld­re, som hun har kom­met i kon­takt med via net­tet. I fle­re av no­vel­le­ne for­står vi at det ofte kan være savn og trist­het, der et fa­mi­lie­fel­les­skap egent­lig skul­le ha vært. Hun be­skri­ver hvor­dan fa­mi­lie også kan være vondt og vans­ke­lig. Som når den de­men­te beste­mo­ren drar ned tru­sa for­di hun tror barne­bar­net er en an­nen. Om fa­ren som straf­fer sin ves­le dat­ter ved å late som at han slett ikke er fa­ren.

Når Ei­de er nåde­løs, gjør teks­te­ne vondt i ma­gen. Hun be­skri­ver dys­funk­sjo­nel­le fa­mi­li­er, og for­vir­rin­gen det kan ska­pe. Noen av no­vel­le­ne er nes­ten for kor­te. Noen er for enk­le. Er de vir­ke­lig fer­di­ge, ten­ker man. Men når de står i en sam­men­heng hvor fa­mi­lie-te­ma­tik­ken er over­byg­gin­gen, så fun­ker det li­ke­vel.

Hun skri­ver om fa­mi­li­en vi kom­mer fra. Og om fa­mi­li­en vi selv skal lage. Te­ma­et er ek­sis­ten­si­elt, og hun prø­ver på et vis å for­kla­re hvor­for ster­ke bånd i en fa­mi­lie er vik­tig. I den kor­te no­vel­len «Ulyk­ken din» blir et lite sam­funn ram­met av en na­tur­ka­ta­stro­fe, og fle­re liv går tapt. Men ho­ved­ka­rak­te­ren i teks­ten had­de in­gen fa­mi­lie å mis­te, og ka­ta­stro­fen en­der opp med å bli en po­si­tiv hen­del­se i li­vet. Tra­ge­di­en ska­per et fel­les­skap for den­ne per­sonen som tid­li­ge­re har stått uten­for.

Det er en tanke­vek­ker. For på den­ne må­ten får Ni­na Ei­de også tatt opp te­ma­et en­som­het i vårt sam­funn. Og hvor vik­tig fa­mi­li­en kan være for å for­hind­re nett­opp det­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.