Kre­ven­de møte med Kun­de­ra

Faedrelandsvennen - - KULTUR - VALERIE KUBENS

PROSATEKST «En fest for ube­ty­de­lig­he­ten»

Mi­lan Kun­de­ra Cap­pe­len Damm

Cap­pe­len Damm ny­lan­se­rer bø­ke­ne til tsjek­ke­ren Mi­lan Kun­de­ra som ut­vand­ret til Frank­ri­ke i 1975 og som nå er 88 år. Det er 14 år si­den bø­ker av ham sist ble ut­gitt her til lands, og mest kjent er han for «Til­væ­rel­sens uut­hol­de­li­ge lett­het».

For en Kun­de­ra-ny­be­gyn­ner er årets ut­gi­vel­se, «En fest for ube­ty­de­lig­he­ten», kre­ven­de les­ning; først og fremst på grunn av kom­po­si­sjo­nen, men også for­di det er vans­ke­lig å gri- pe hva man­nen vil for­tel­le.

Vi mø­ter først én mann som re­flek­te­rer, de­ret­ter en til, og så to til – uten at vi har fått nok stoff til å hus­ke dem fra hver­and­re. Men det­te er in­gen hen­del­ses­dre­vet ro­man med det epis­ke som driv­kraft. Der­imot går det en vans­ke­lig til­gjen­ge­lig in­tel­lek­tu­ell tråd gjen­nom stof­fet, en tråd av små ube­ty­de­lig­he­ter som til sam­men skal dan­ne et tids­bil­de.

Vi ser en kvin­ne som strek­ker ut en fin­ger for å ta i mot en sakte­da­len­de fjær i et sel­skap. Vi le­ser om en mann som ser en kvin­nes bak­ende for­la­te rom­met og en an­nen som fi­lo­so­fe­rer rundt sy­net av bar­lag­te kvinnenav­ler som ero­tisk ob­jekt. En tred­je gir seg ut for å være al­vor­lig kreft­syk uten at han selv skjøn­ner hvor­for.

En av men­ne­ne «ikler seg» et bable­språk mens han ser­ve­rer i sel­ska­pet, som en spøk, men som glir over i mani. Slik opp­sum­me­rer Kun­de­ra un­der­fun­dig si­tua­sjo­nen når man­nen med sitt bab­bel får svar fra en kvin­ne på por­tu­gi­sisk:

«Og når de kom­mu­ni­ser­te på hvert sitt språk, som den and­re ikke skjøn­te, opp­sto en egen for­tro­lig­het mel­lom dem».

En av de mid­del­ald­ren­de men­ne­ne ny­ter å ha en ung kjæ­res­te, men slår fast: «Men­nes­ke­ne snak­ket til hver­and­re fra hver sin ut­kikks­post på hvert sitt sted i histo­ri­en, uten å for­stå hver­and­re (...).»

Inni­mel­lom epi­so­de­ne duk­ker av­døde Josef Sta­lin opp i en pa­ral­lell­his­to­rie om spøk og frykt.

Kun­de­ra er blitt om­talt som en pre­sis sam­tids­skild­rer. Jeg opp­le­ver ham som for kre­ven­de til at jeg hen­ger med el­ler fen­ges av det­te. Det blir vel frag­men­ta­risk, som et mo­der­nis­tisk dikt du må grun­ne len­ge på for kan­skje å få noe ut av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.