QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. I hvil­ket fyl­ke lig­ger Nor­ges høy­es­te foss, Kjel­fos­sen?

2. In­nen hvil­ken kunst­art bru­kes ut­tryk­ket pizzi­cato?

3. Hva het Zevs hus­tru, i gresk my­to­lo­gi?

4. Hvil­ket fa­mi­lie­med­lem hjalp Ivo Ca­p­ri­no med å lage de fles­te av duk­ke­ne til ani­ma­sjons­fil­me­ne hans?

5. Hvil­ke far­ger er det på det ma­ke­dons­ke flag­get?

6. Hvil­ket ar­tist­navn er Astrid Sme­plass også kjent un­der?

7. I hvil­ken ame­ri­kansk stat lig­ger byen Pitts­burgh?

8. Hvil­ken be­tyd­nings­full hær­fø­rer ble kon­ge av Ma­ke­do­nia i 336 f. Kr., 20 år gam­mel?

9. Fin­nes det noen ken­gu­ru­er som kan klat­re i trær?

10. Hva kal­les vin-kva­li­te­ten som er enda bed­re enn Pre­mi­er Cru?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.