Nå blir la­get tru­et med bø­ter

Lo­kalt lag brøt reg­le­ne til Nor­ges Cykle­for­bund (NCF) da de syk­let inn til en andre­plass un­der Lil­le­ham­mer-oslo lør­dag.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no -

Mi­vai Ex­press Team ri­si­ke­rer bot for­di la­get be­står av ryt­te­re som har li­sens for and­re klub­ber.

Lør­dag end­te la­get 13 se­kun­der bak Sand­nes Ek­pres­sen lag i Lil­le­ham­mer-oslo. Det er sam­me lget Mi­vai tap­te med fire fat­ti­ge se­kun­der mot un­der Co­lor Li­ne Tour i mai.

– Det er mar­gi­ne­ne som tel­ler når du kom­mer opp på det ni­vå­et. Vi har ana­ly­sert lø­pet, og jeg vil an­slå at vi tap­te 40-55 se­kun­der på to feil­kjø­rin­ger, sier lag­le­der Erik Tand­berg.

17 se­kun­der på to ritt over to­talt 400 kilo­me­ter er tungt å svel­ge.

– Det er kje­de­lig, men det had­de vært ver­re om sei­e­ren had­de rø­ket på rå kraft. Det var bru­talt å tape uan­sett, men det at vi kjør­te feil var ikke noe stort tema et­ter mål­gang, sier Tand­berg.

Han me­ner også at la­get må ta sin del av skyl­den.

– Ar­ran­gø­ren hen­ger opp gule skilt, der det står pi­ler til høy­re og ven­st­re, men det er vans­ke­lig å føl­ge med på dem hele ti­den, sier Tand­berg, som roser vin­ner­la­get fra Sand­nes.

– Det var et enormt Sandne­slag. De kjør­te knall­sterkt, og mis- tet få ryt­te­re, sier han.

LISENSREGLENE

Se­son­gens sto­re mål for Mi­vai Ex­press Team var Lil­le­ham­mer-oslo.

– Har dere lyst på re­van­sje nes­te år?

– Vi er sug­ne på det, men da må syk­kel­for­bun­det end­re på reg­le­ne, sier Tand­berg.

Nor­ges Cykle­for­bund kre­ver at del­ta­ker­ne i ritt syk­ler for klub­ben de har løst li­sens for. Mi­vai sam­let ryt­te­re fra 11-12 klub­ber på Sør­lan­det til både Co­lor Li­ne Tour og Lil­le­ham­mer-oslo i år. Det er et brudd på reg­le­ne til for­bun­det, som iføl­ge Tand­berg har tru­et med bø­ter i etter­kant.

– Hvis jeg la­ger en klubb ut av Mi­vai, så vil jeg til­trek­ke meg alle de rå­es­te syk­lis­te­ne fra Sør­lan­det. Da får vi en drakt som her­jer, men det har jeg ikke lyst til. Ryt­ter­ne skal få være i sine lo­ka­le klub­ber, sier Tand­berg, som me­ner en til­leggs­li­sens til en­kel­te ut­valg­te ritt kan være en mu­lig­het.

– Vi øns­ker dia­log for å få til en løs­ning. Vi har jo vel­dig lyst til å kon­kur­re­re som lag, men sam­ti­dig be­va­re klubb­far­ge­ne på lo­ka­le tur­ritt, sier Tand­berg, og leg­ger til at de bare kjø­rer to-tre kon­kur­ran­ser hvert år.

EGNE REGIONSLAG?

Bea­te Sten­berg er tek­nisk ad­mi­ni­stra­tor i syk­kel­for­bun­det. Der skal sa­ken dis­ku­te­res un­der et sty­re- og re­gions­møte ons­dag.

– En mu­lig­het er å få til noe med regionslag, der de som har li­sens fra klub­ber i sam­me re­gion syk­ler sam­men med en drakt i for ek­sem­pel to ar­ran­ge­men­ter år­lig, sier hun.

på 1500 kro­ner.

– Vi har ikke ka­pa­si­tet til å føl­ge opp el­ler bøte­leg­ge, og da får vi i ste­det føl­ge ter­ren­get, og lage noe som klub­be­ne kan god­ta. Noen klub­ber kre­ver at alle stil­ler i klub­bens drakt, mens and­re har mer fo­kus på barn og un­ge. Vi er der for å be­skyt­te klub­be­ne, som er våre med­lem­mer, sier Sten­berg.

Team Kjek­kas var en av klub­be­ne som kon­tak­tet ar­ran­gø­ren et­ter Lil­le­ham­mer-oslo, og klag­de på at Mi­vai ikke er en klubb.

– Er det noen klub­ber fra Sør­lan­det som har sagt fra?

– Ja. Men det er få klub­ber som pro­te­ste­rer. De som gjør det, pro­te­ste­rer høyt, sier hun.

FOTO: JACOB BUCHARD

Mi­vai Ex­press Team klar­te ikke å gå til topps i se­son­gens sto­re mål, Lil­le­ham­mer-oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.