Mar­cus­sen sat­te norsk års­bes­te i Tsjekkia

Faedrelandsvennen - - SPORT - ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

Ida Mar­cus­sen kva­li­fi­ser­te seg for det nors­ke europa­cup­la­get i sin se­song­de­but i sju­kamp i Tsjekkia.

– Må­let med sju­kam­pen var å kva­li­fi­se­re oss for europa­cu­pen i Ita­lia om to uker, og da viss­te vi at vi treng­te rundt 5400 po­eng. Et­ter en tung førs­te dag, gikk andre­da­gen vel­dig bra. Da vis­te hun skik­ke­lig form­stig­ning, sier tre­ner Lu­kas Udel­ho­ven.

Mar­cus­sen opp­nåd­de 5475 po­eng, og med det er hun for øye­blik­ket Nor­ges bes­te sju­kjem­per, slik hun har vært i mer enn ti år – bort­sett fra i fjor da hekke­lø­per Ama­lie Iu­el pres­ter­te over 6000 po­eng i en mange­kamp i USA.

– LO­VER GODT

Men et­ter man­ge tun­ge se­son­ger, der re­sul­ta­te­ne har blitt sva­ke­re og sva­ke­re, pus­ter fle­re nors­ke ung­jen­ter hen­ne i nak­ken, blant an­net den 19-åri­ge Ive­land-jen­ta Emi­lie Ber­ge, som har flyt­tet per­sen to gan­ger den­ne se­son­gen, og som i øye­blik­ket er num­mer tre i Nor­ge med 5382 po­eng. Mens Frida Thorsås fra Urædd top­pet sta­ti­stik­ken før hel­ga med 5425 po­eng. I lys av det, var hel­gens sju­kamp en opp­tur for Mar­cus­sen.

– På dag to vis­te hun en vel­dig figh­ting spi­rit. Det måt­te hun for å få europa­cup. Vil­jen og ev­nen til å snu re­sul­ta­te­ne i rik­tig ret­ning, lo­ver godt for res­ten av se­son­gen. Sam­ti­dig viss­te vi at det er mye å job­be med, så det er stort po­ten­si­al for for­bed­ring i alle øvel­ser, sier Udel­ho­ven.

– Hvil­ken po­eng­sum har Ida po­ten­si­al til i år?

– Leg­ger hun på 30–40 po­eng i hver øvel­se, blir det 5700–5800 i europa­cu­pen. Men må­let er å toppe for­men i au­gust, og jeg reg­ner med det blir yt­ter­li­ge­re stig­ning in­nen den tid, sier tre­ne­ren.

TRESTEG I NM

Våg-jen­ta har to­net ned mange­kamp­sat­sin­gen foran den­ne se­son­gen, til for­del for tresteg, men det er først un­der NM i Sand­nes i au­gust hun skal tes­te seg i kon­kur­ran­se. Uan­sett har hun in­gen fo­kus på fri­idretts-vm i London, hvor sju­kamp-kra­vet er 6200 po­eng – kun 26 po­eng bak nor­ges­re­kor­den hen­nes.

Fle­re sør­len­din­ger var i ak­sjon i hel­ga, der­iblant sprint­ta­len­tet Ing­vild Mein­seth som løp 100 me­ter på i Tyr­ving­le­ke­ne – tre hundre­de­ler bak års­bes­te og 13 hundre­de­ler bak pers. Mens Kif-jen­ta Stel­la Wein­berg kastet spy­det 50,19 me­ter.

I Stock­holm løp Kif-jen­ta Ama­lie Sæ­ten 800 me­ter på 2.09,60, som er seks ti­de­ler bak kra­vet til U23-EM. Mens Søg­ne-jen­ta Mar­grethe Ren­strøm hop­pet 6,06 i leng­de i et stev­ne i Tysk­land.

FOTO: RUUD, VI­DAR / NTB SCANPIX

Ida Mar­cus­sen se­song­de­bu­ter­te i sju­kamp i Tsjekkia i hel­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.