Kron­prins Fre­de­rik stil­ler til gjen­valg i IOC

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Kron­prins Fre­de­rik av Dan­mark med­del­te på en presse­kon­fe­ran­se man­dag at han stil­ler til gjen­valg i Den in­ter­na­sjo­na­le ko­mi­te­en (IOC).

Kron­prin­sen ble valgt inn i IOC i 2009 og skul­le han bli gjen­valgt, får han yt­ter­li­ge­re åtte år i or­ga­ni­sa­sjo­nen.

Val­get er imid­ler­tid nær­mest en for­ma­li­tet for kron­prin­sen da Ioc-pre­si­dent Tho­mas Bach ved fle­re an­led­nin­ger har lov­prist kron­prin­sens olym­pis­ke ar­beid, skri­ver dans­ke DR.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.