– Start har noen eks­tremt gode spil­le­re

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEFFEN STENERSEN steffen.stenersen@fvn.no -

– Om det ikke blir re­sul­ta­ter, er det i alle fall ikke for­di Stei­nar Pe­der­sen ikke job­ber hardt nok.,

Det sier Start-tre­ner Pe­der­sens gam­le kom­pis fra Lille­strøm, Magnus Pow­ell.

– Jeg sy­nes at Start har man­ge in­di­vi­du­elt dyk­ti­ge spil­le­re. Jeg had­de for­ven­tet at de skul­le våge litt mer mot oss. Men slik blir det ofte på borte­bane når man har to tap, sier Magnus Pow­ell.

Han er Levanger-tre­ner, og tok med seg et 0-0-re­sul­tat mot Start og sin gode kamerat Stei­nar Pe­der­sen søn­dag.

De to ble kjent i Lille­strøm. Pow­ell ble en po­pu­lær fi­gur på Årå­sen da han spil­te der mel­lom 2000 og 2005. Da Stei­nar Pe­der­sen se­ne­re kom inn, var Pow­ell in­ne i en tre­ner­rol­le i klub­ben. Se­ne­re skul­le beg­ge de to gå vei­en til å bli ho­ved­tre­ne­re.

– HJALP STEI­NAR GANS­KE MYE

Nå leder beg­ge to lag som kjem­per i top­pen i vår nest øvers­te di­vi­sjon. Dog med to helt for­skjel­li­ge ut­gangs­punkt. Levanger har et bud­sjett for hele klub­ben på rundt ti mil­lio­ner kro­ner. Start har over det fire­dob­belte. Der- med er for­vent­nin­ge­ne også stør­re hos Stei­nar Pe­der­sen.

– Jeg hjalp Stei­nar gans­ke mye i start­fa­sen av tre­ner­kar­rie­ren hans, for da had­de jeg al­le­re­de gått kur­set. Da pra­tet vi gans­ke mye sam­men, og vi har prat mye si­den det, og er gode ven­ner. Jeg er vel­dig glad for at han fikk sjan­sen, sier Pow­ell.

Han be­skri­ver Pe­der­sen som en som all­tid gir hund­re pro­sent.

– Om det ikke blir re­sul­ta­ter, er det i alle fall ikke for­di Stei­nar ikke job­ber for det. Både han og Andreas (Jen­sen) er enormt flin­ke, og gjør alt de kan, sier Pow­ell.

Sam­ti­dig ser han et klart for­bed­rings­po­ten­si­al i Start. Mens Glimt er i ferd med å sik­re seg et grep om den ene opp­rykk­s­plas­sen, er Pe­der­sens gut­ter sam­men med fle­re and­re lag i kamp om den and­re.

– GLIMT MYE BED­RE

– Start er ab­so­lutt fa­vo­ritt sam­men med Bodø. Glimt har vært mye bed­re enn Start. De er mye rå­ere. Start sli­ter mer når de mø­ter lag som leg­ger seg lavt, når det ikke blir noe bak­rom for An­twi. Det er kan­skje bra for Start at de hav­ner litt ned på ta­bel­len, for da blir de kan­skje ikke så se­riøs­te, og da kan Start slå til­ba­ke. De har man­ge in­di­vi­du­elt eks­tremt gode spil­le­re, me­ner Pow­ell.

For Stei­nar Pe­der­sen og gjen­gen hand­ler det nå om å bru­ke ti­den godt inn mot kam­pen mot Aren­dal nes­te tirs­dag. Ett po­eng fra tre kam­per i se­ri­en, fire fra de fem sis­te, hol­der ikke om man skal kjem­pe om opp­rykk.

– Det går litt på det å ufar­lig­gjø­re det hele. Å tør­re å bru­ke seg selv på en po­si­tiv, of­fen­siv måte, sier Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen.

Fle­re av spil­ler­ne så på kam­pen mot Levanger som en li­ten opp­tur. Å hol­de nul­len gjør godt for et lag som fram til søn­dag had­de slup­pet inn mål i el­le­ve kam­per på rad.

– Det så ut som la­get treng­te en opp­tur mot Levanger. Po­eng­mes­sig fikk vi – om ikke en opp­tur - så i hvert fall stop­pet det som har vært en litt tung pe­rio­de for oss. Nå hand­ler det om å vin­ne de kam­pe­ne som kom­mer, sier Startvin­gen Da­ni­el Aase.

– Er det plas­sen bak Glimt som gjel­der nå?

– Er vi seks-sju po­eng bak dem når vi mø­ter dem nes­te gang, er det mu­lig. Vi ten­ker på å ryk­ke opp, det er det som er må­let, sier Aase.

SCANPIX FOTO: NTB

Magnus Pow­ell (t.v.) kjen­ner Stei­nar Pe­der­sen (t.h.) godt fra ti­den de had­de sam­men i Lille­strøm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.