Aren­dal-tre­ner kom­pis med Kovács

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅVARD KARL­SEN

Jerv så ut til å bli nes­te klubb for Sande­fjord­spis­sen Pé­ter Kovács. Nå har Aren­dal Fot­ball også meldt seg på i jak­ten på 39-åringen.

– Både Jerv og Aren­dal har sig­na­li­sert in­ter­es­se for ham, be­kref­ter 39-årin­gens agent, Stig Lille­jord.

I for­ri­ge uke skrev Fædre­lands­ven­nen at Jerv og Sande­fjord på det nær­mes­te var eni­ge om Kovács.

– Hvis Kovács vil, ja, skrev Lars Bo­hi­nen i en tekst­mel­ding om han vil­le slip­pe spis­sen til Grim­stad-klub­ben.

Si­den har Aren­dal Fot­ball kom­met på ba­nen. Klub­bens nye tre­ner, Mat­tias An­ders­son, er en vel­dig god venn av Kovács.

– Det jeg kan si er at vi ja­ger for­sterk­nin­ger, og Pe­ter har eks­trem spiss­kom­pe­tan­se, sier An­ders­son .

– Hva til­si­er at han vil vel­ge dere foran Jerv?

– At jeg er tre­ner for Aren­dal, er helt klart en for­del. Han vet hva jeg står for, både som men­nes­ke og venn. I til­legg er Aren­dal en spen­nen­de og kul klubb. Jeg vet hva jeg had­de valgt, sier An­ders­son, som tok over et­ter Knut Tørum for en ukes tid si­den.

– KOVACS ER EN MASKIN

Den un­gars­ke kraft­spis­sen har spilt for en drøss av nors­ke klub­ber, der­iblant Tromsø, Vi­king, Odd, Strøms­god­set og Sarps­borg 08. Den­ne se­son­gen har han stort sett måt­tet nøye seg med spill for Sande­fjords re­krutt­lag, som top­per sin av­de­ling i 4. di­vi­sjon.

I elite­se­ri­en har han to inn­hopp, borte mot Lille­strøm i 1. se­rie­run­de, og borte mot Strøms­god­set i 5. se­rie­run­de.

For­ri­ge se­song sco­ret han åtte gan­ger på 26 kam­per for Sande­fjord i 1. di­vi­sjon. – Hol­der han fort­satt ni­vå­et? – Pe­ter er en maskin med tan­ke på hans jobb med det fy­sis­ke. Han er tøf­fe­re nå enn da vi spil­te sam­men, og det er in­gen i Nor­ge som slår ham i en luft­du­ell, sier An­ders­son.

Aren­dal-tre­ne­ren har hatt et stort fo­kus på død­bal­ler som ho­ved­tre­ner. Å få inn Kovács vil i så måte være vik­tig, både of­fen­sivt og de­fen­sivt.

– SIT­TER På NØKKELEN

Det nors­ke over­gangs­vin­du­et er åpent fra 21. juli til 18. au­gust.

– For øye­blik­ket er det still­stand, og vi vet at ting kan end­re seg hur­tig. Det er Sande­fjord som sit­ter på nøkkelen her, sier Lille­jord.

Skal det bli en over­gang for Kovács til en­ten Jerv el­ler Aren­dal Fot­ball, må av­ta­len til un­ga­re­ren bli ter­mi­nert av Sande­fjord. Kon­trak­ten hans der går ut et­ter årets se­song.

– En­ten så fin­ner vi en løs­ning, el­ler så blir Pe­ter ut se­son­gen i Sande­fjord hvis det ikke går, sier Lille­jord.

Start er også på spis­sjakt. I be­gyn­nel­sen av juli sat­te Fædre­lands­ven­nen opp en lis­te over ak­tu­el­le kan­di­da­ter, der også nav­net til Kovács var med.

TV 2-eks­pert Je­sper Mat­hi­sen men­te også at 39-åringen vil­le pas­se for klub­ben.

– En det nok vil være mu­lig å få tak i, er Pé­ter Kovács. Han har ikke til­lit i Sande­fjord. Han har sco­ret godt med mål, har en enorm luft­styr­ke, og slik jeg ser det er han en spiss som kun­ne gått inn og styr­ket Start i vei­en mot opp­rykk, sa Mat­hi­sen.

– Er Start in­ne i bil­det nå? – Jeg har ikke hørt noe fra Start, sier Lille­jord.

FOTO: NTB SCANPIX

Pé­ter Kovács er øns­ket av både Jerv og Aren­dal Fot­ball.

FOTO: AREN­DAL FOT­BALL

Mat­tias An­ders­son hå­per han kla­rer å over­tale Kovács til å kom­me til Aren­dal Fot­ball.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.