Ro­nal­do unn­går straff

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Cris­tia­no Ro­nal­do og Det por­tu­gi­sis­ke fot­ball­for­bun­det slip­per sank­sjo­ner et­ter at stjerne­spil­le­ren ikke stil­te på presse­kon­fe­ran­sen et­ter kam­pen mot Mex­i­co.

Et­ter å ha blitt kå­ret til ba­nens bes­te, kre­ver Fi­fa-pro­to­kol­len at man stil­ler på presse­kon­fe­ran­sen et­ter kam­pen for å mot­ta sin pris. Det gjor­de Ro­nal­do imid­ler­tid ikke.

En tals­mann sa at spil­le­rens til- stede­væ­rel­se på presse­kon­fe­ran­sen er for­ven­tet med mind­re han er hind­ret i å stil­le av en re­le­vant grunn.

I det­te til­fel­let ble FI­FA in­for­mert av Det por­tu­gi­sis­ke fot­ball­for­bun­det at Ro­nal­do ikke kun­ne stil­le for­di han mot­tok medi­sinsk be­hand­ling.

Por­tu­gal spil­te 2–2 mot Mex­i­co i åp­nings­kam­pen i FIFAS kon­ti­nent­cup søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.