Knall­de­but for Fløy-tre­ne­ren

Faedrelandsvennen - - SPORT - DAGFINN GRASTVEIT, for Fløy

Fløy vant 3-1 over FK Tøns­berg i Ni­ko­la Traj­ko­vics de­but som ho­ved­tre­ner for Fløy.

På grunn av ka­ran­te­ner og ska­der måt­te Ni­ko­la gjø­re sto­re endringer fra for­ri­ge helgs sei­er mot Pors, men gut­ta som fikk mu­lig­he­ten brukte den på bes­te måte.

I førs­te om­gang klad­det det noe for gut­ta fra start. Ball­tem­po­et var la­bert, og Tøns­berg klar­te ved noen an­led­nin­ger å få brudd i guns­ti­ge po­si­sjo­ner, noe som skap­te pro­ble­mer for Fløy­for­sva­ret. Men Fløygut­ta var ved fle­re an­led­nin­ger far­lig fram­på, og det var en av dis­se som var for­an­led­nin­gen til Tøns­berg-sco­rin­gen.

Et­ter en stor Fløy­sjan­se, ble bal­len spilt di­rek­te til den far­li­ge Tøns­berg-spis­sen Ro­bin Ho­fer Dahl som med et glim­ren­de mot­tak/med­tak og sco­ret sik­kert ale­ne med Fløy-keeper Andreas Hoppe­stad et­ter 21 mi­nut­ter. Res­ten av om­gan­gen job­bet Tøns­berg­gut­ta knall­hardt, sam­ti­dig som våre gut­ter slet med pas­nings­kva­li­te­ten. Mot slut­ten av om­gan­gen ble mål­sco­rer Dahl ut­vist et­ter at han noe ufor­ståe­lig rev ned Magnus Hal­land­vik, som fikk gult kort, og der­med må stå over nes­te kamp borte mot Mad­la.

Som for­ri­ge hjemme­kamp mot So­la, gjor­de gut­ta kort pro­sess mot mot­stan­de­ren i be­gyn­nel­sen av and­re om­gang. Gut­ta til­rev seg et so­lid ini­tia­tiv fra start, og et­ter fem mi­nut­ter lå bal­len i net­tet et­ter at kap­tein John Olav Nor­heim sco­ret sik­kert fra kort hold et­ter ved­va­ren­de trykk i Tøns­berg-fel­tet. Like et­ter fikk Fløy til­delt fri­spark fra 17-18 me­ter som Henrik An­der­sen klist­ret i krys­set.

Gut­ta fort­sat­te å tryk­ke på et­ter å ha tatt le­del­sen, og halv­veis i om­gan­gen sco­ret Magnus Ask Mik­kel­sen på ek­te «goal­get­ters» vis. Et­ter å ha fått et opp­spill brukte han fy­sik­ken til å hol­de en Tøns­berg-for­sva­rer unna før han skrud­de bal­len ned i hjør­net for keeper. Me­get fin pre­sta­sjon. Fra da og ut kam­pen had­de Fløy me- get bra kon­troll over hen­del­se­ne, først og fremst for­di Tøns­berg­gut­ta ty­de­lig var slit­ne.

Den­ne gang er det grunn til å gi alle gut­ta ros for en me­get sterk and­re om­gang. Henrik An­der­sen ble for­tjent kå­ret til da­gens Fløyspil­ler av Klubb 22. Magnus Ask Mik­kel­sen le­ver­te også en me­get sterk kamp med me­get bra inn­sats kam­pen gjen­nom, og sco­ring i topp­klas­se.

For øv­rig fikk Mar­kus Mar­tin­sen sin de­but på A-la­get da han kom inn 10 mi­nut­ter før slutt. Ræges­ti­men le­ver­te også et sterkt bi­drag til da­gens sei­er. Hel­hjer­tet støt­te, også da det klad­det litt i førs­te om­gang, er utro­lig vik­tig for gut­ta.

Fl­øys lag (4-3-3):

● Andreas Hoppe­stad – Erlend Skage­stad, Jo­han Nagle­stad, Mat­hias Lau­dal, Ni­ko­lai Har­ris – Henrik An­der­sen, John Olav Nor­heim, Tor­je Wich­ne – Ma­ri­us Jo­han­sen, Magnus Ask Mik­kel­sen, Magnus Hal­land­vik

● To­ny Hieu Vo, Mar­kus Mar­tin­sen, Pel­le Si­gurdsen og Øy­vind Skje­sol

● Pors: Ro­bin Ho­fer Dahl (21. min) Fløy: John Olav Nor­heim (50. min) Henrik An­der­sen (56. min) Magnus Ask Mik­kel­sen (67. min)

● San­der Brå­ten Jo­hann­es­sen (Rande­sund), as­sis­ten­ter: Sond­re Olsen (Greip­stad) og Karl An­ders Slet­ten (Tveit)

● til­skue­re: 150

Be­nyt­te­de re­ser­ver: Mål­sco­re­re: Dom­mer:

FOTO: FLØY

Tre­ner Ni­ko­la Traj­ko­vic (t. h.) med ba­nens bes­te Henrik An­der­sen et­ter lør­da­gens se­rie­kamp i 3. di­vi­sjon på Flek­ker­øy. Fløy leder fort­satt se­ri­en med god mar­gin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.